Door:

Justian Bohr

Juni 2020

Vrije advocaatkeuze rechtbijstandverzekering OOK bij bemiddeling én buitengerechtelijke onderhandelingen

Het Europese Hof van Justitie onderstreepte de vrije advocaatkeuze bij procedures in de uitspraak van 7 november 2013. Uit dit arrest van het Europese Hof van Justitie van 14 mei 2020 volgt, kort gezegd, dat een verzekerde onder de rechtsbijstandverzekering ook een vrije advocaatkeuze heeft in geval van bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen.

Casus

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 201 van richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings‑ en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II). Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone (hierna: “ordes van balies”), enerzijds, en de Ministerraad (België), anderzijds, over de vrijheid van de rechtsbijstandverzekerde om in het kader van een bemiddelingsprocedure zijn vertegenwoordiger te kiezen.

Overweging Hof

Het Hof overwoog dat onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ in de zin van artikel 201 van Richtlijn 2009/138 moet geacht worden te vallen “elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase”. Hieruit volgt dat het begrip “gerechtelijke procedure” niet kan worden beperkt tot uitsluitend niet-administratieve procedures voor een gerecht in eigenlijke zin, en ook niet door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een dergelijke procedure.
Het Hof (Derde kamer) verklaart aldus voor recht: Artikel 201, lid 1, onder a), van richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings‑ en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) moet aldus worden uitgelegd dat het in deze bepaling bedoelde begrip “gerechtelijke procedure ” ook betrekking heeft op een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn, hetzij bij het inleiden van deze procedure hetzij na afloop ervan.

Conclusie

Rechtsbijstandverzekeraars lossen juridische vraagstukken of geschillen voor hun verzekerden op. Ze hebben hiervoor eigen juristen en vaak ook advocaten in dienst. Bij een gerechtelijke of administratieve procedure kunnen deze eigen juridische medewerkers je hierbij ondersteunen. Maar je bent niet verplicht om een juridische medewerker van je rechtsbijstandsverzekering te kiezen.
Ook bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen vallen onder de term ‘procedure’. Je mag dus ook bij bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen kiezen voor een advocaat die niet voor je rechtsbijstandverzekeraar werkt. Dit mag ook een andere ‘rechtens bevoegde deskundige’ zijn.

2022-08-01T12:00:33+02:00
Ga naar de bovenkant