Algemene Voorwaarden

Print

1. Algemeen

1.1 VANDIJK advocaten is de handelsnaam van mr M.S. van Dijk B.V. gevestigd te Rotterdam.

1.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van de VANDIJK advocaten, alsmede diegene die voor VANDIJK advocaten werkzaam zijn of waren, alsmede derden als hierna genoemd onder 2.3

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op, en vormen een geheel met alle met VANDIJK advocaten en de opdrachtgever (cliënt) gesloten en te sluiten overeenkomsten.

1.4 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk bij door partijen ondertekende overeenkomst worden afgeweken.

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar en te raadplegen op vandijkadvocaten.nl. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.

1.6 Indien VANDIJK advocaten persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van VANDIJK advocaten. Dit beleid is te raadplegen op vandijkadvocaten.nl

2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten aan VANDIJK advocaten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VANDIJK advocaten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is VANDIJK advocaten vrij te bepalen welke advocaat een opdracht uitvoert.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg – en/of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever.

2.3 VANDIJK advocaten kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen. VANDIJK advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk voorafgaand overleg met de opdrachtgever voeren en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VANDIJK advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en VANDIJK advocaten is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

2.4 Ieder der partijen kan de opdracht, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen tot het moment van beëindiging van de verrichtte werkzaamheden.

2.5 Op de dienstverlening van VANDIJK advocaten is de Kantoorklachtregeling van toepassing. Deze regeling is te raadplegen op vandijkadvocaten.nl en wordt op verzoek digitaal verstrekt.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Iedere aansprakelijkheid van VANDIJK advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald en aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van VANDIJK advocaten of één van haar medewerkers geldt deze beperking niet. Een afschrift van onze beroepsaansprakelijkheidspolis ligt ter inzage op ons kantoor. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door VANDIJK advocaten in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

3.2 De aansprakelijkheid van VANDIJK advocaten vervalt indien de opdrachtgever niet binnen 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de (eventuele) aansprakelijkheid leidt, VANDIJK advocaten, dan wel degene die voor VANDIJK advocaten werkzaam zijn of waren, schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

3.3 VANDIJK advocaten kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van de bij VANDIJK advocaten aanwezige elektronische beveiligingsmogelijkheden. VANDIJK advocaten is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. VANDIJK advocaten is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen ten gevolge van niet aflevering, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

4. Honorarium

4.1 Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door VANDIJK advocaten vastgestelde uurtarieven. VANDIJK advocaten houdt zich het recht voor haar uurtarieven jaarlijks aan te passen in verband met de (maatschappelijke) prijsontwikkelingen. Dit kan ertoe leiden dat de uurtarieven in lopende opdrachten worden aangepast. De te wijzigen uurtarieven worden aan de opdrachtgever schriftelijk bekend gemaakt, dan wel worden deze bekend gemaakt via de website van VANDIJK advocaten.

4.2 Wordt het basistarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het rechtdaartoe vervalt na hetverstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het basisuurtarief

4.3 De opdrachtgever is tevens het bedrag verschuldigd dat gemoeid is met verschotten (onder andere griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, alsmede -indien van toepassing- kosten van derden waar onder procureurskosten). Ter dekking van algemene kantoorkosten zoals porto-, telefoon-, fax, e-mail en kopieerkosten en dergelijke wordt een percentage van 5% van het honorarium in rekening gebracht.

4.4 VANDIJK advocaten kan voor aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen of tijdens de behandeling een nader voorschot vragen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal VANDIJK advocaten haar werkzaamheden dienen aan te vangen, respectievelijk voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

4.5 VANDIJK advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de consequenties (processuele sancties) van niet (tijdig) betaalde griffierechten door opdrachtgever.

4.6 Ook in het geval opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp (toevoeging) kan door VANDIJK advocaten een voorschot verlangt worden van de te betalen eigen bijdrage en te maken kosten. De hoogte van de definitieve eigen bijdrage wordt door de Raad voor Rechtsbijstand bepaald. Indien de aanvraag voor gefinancierde rechtshulp wordt geweigerd zal de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze opdracht binnen twee weken na weigering van de aanvraag voor gefinancierde hulp niet door de opdrachtgever is ingetrokken, worden vervolgt tegen het basis uurtarief van de advocaat aan wie de opdracht is verstrekt. Opdrachtgever dient met terugwerkende kracht aan VANDIJK advocaten de werkzaamheden tegen het basistarief van de behandelende advocaat te voldoen in het geval, dat de Raad voor Rechtsbijstand in haar resultaat beoordeling na beëindiging van de rechtshulp de toevoeging met terugwerkende kracht heeft ingetrokken. VANDIJK advocaten is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet juist aanleveren van de door de Raad voor Rechtsbijstand verzochte gegevens teneinde in aanmerkingen te kunnen komen voor gefinancierde rechtshulp.

5. Betaling van de declaraties

Betaling van de declaraties dienen zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan VANDIJK advocaten haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere in gebreke stelling opschorten. Opdrachtgever is dan 1% van het declaratiebedrag per maand als boete rente, naast de wettelijke rente, verschuldigd, alsmede de incassokosten met een minimum van € 250,- voor iedere openstaande vordering.

Voor particulieren geldt dat incassokosten in rekening worden gebracht volgens de Wet Incassokosten met een minimum van € 40,- voor iedere openstaande vordering.

6. Derdengelden

Derdengelden zijn gelden die de Stichting Derdengelden VANDIJK advocaten ten behoeve van de opdrachtgever van VANDIJK advocaten ontvangt op rekening 53.19.80.790, geadministreerd bij de ABN AMRO Bank te Rotterdam. De rente die de stichting over de gelden ontvangt, komt, indien de gelden langer dan 14 dagen hebben uitgestaan, de rechthebbende toe, verminderd met de eventueel gemaakte bankkosten en een vergoeding (bewaarloon) ter grootte van een kwart procent van het betrokken bedrag berekend op jaarbasis.

7. Archief

In beginsel worden alle dossiers digitaal gearchiveerd. Het dossier zal voor vijf jaar in het digitaal archiefsysteem worden bewaard. Na vijf jaar wordt het digitale dossier automatisch vernietigd.

Afhankelijk van de omvang van het dossier kan VANDIJK advocaten het dossier na afwikkeling van de opdracht bewaren bij een extern archiefbedrijf. De in het externe archief bewaarde dossiers worden eveneens na een periode van 5 jaar automatisch vernietigd.

Voordat het dossier naar het (digitaal) archief gaat, zendt VANDIJK advocaten de opdrachtgever alle originele processtukken toe. Voor het opvragen van dossiers en/of stukken uit het (digitaal) archief kan VANDIJK advocaten kosten in rekening brengen.

8. Rechts- en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen VANDIJK advocaten en de opdrachtgever, alsmede degene die van haar diensten gebruik maakt, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

9. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 24334983. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst(en).