Incasso2022-08-11T16:28:48+02:00

Incasso

Items over incasso

Als u een incasso aan ons uit handen geeft, is dit in veel gevallen voor u kosteloos! Wij verwijzen u graag naar onze incassovoorwaarden.

Veel ondernemers ondervinden problemen bij het incasseren van hun onbetaalde facturen. VANDIJK advocaten biedt u de helpende hand zonder dat u daarbij uw cliënt hoeft te verliezen.

Incasso

Als u een incasso aan ons uit handen geeft, is dit in veel gevallen voor u kosteloos! Wij verwijzen u graag naar onze incassovoorwaarden.

Veel ondernemers ondervinden problemen bij het incasseren van hun onbetaalde facturen. VANDIJK advocaten biedt u de helpende hand zonder dat u daarbij uw cliënt hoeft te verliezen.

 1. Bij de laatste aanmaning van de cliënt, vermeldt cliënt dat zij de declaratie ter incasso overdraagt aan VANDIJK advocaten. VANDIJK advocaten levert de laatste door cliënt aan de debiteur te zenden standaardbrief aan.
 2. Bij niet-betaling door een debiteur zendt cliënt een kopie van de algemene voorwaarden (voor zover wij deze nog niet hebben), een kopie van de factuur, de aanmaningen en de nodige correspondentie aan VANDIJK advocaten.
 3. Binnen twee dagen na aanlevering van de stukken zendt VANDIJK advocaten een 1e incassobrief aan de wanbetaler waarbij direct de rente en incassokosten worden gevorderd. De betaaltermijn hierbij zal, in het geval de debiteur een bedrijf is, 7 dagen zijn. De betaaltermijn zal, in het geval de debiteur een consument is, 14 dagen zijn. De rente wordt doorberekend tot 7, c.q. 14 dagen na de datum van de eerste brief.
 4. Na deze brief wordt er telefonisch contact opgenomen met de debiteur om alsnog te trachten het uitbrengen van de dagvaarding te voorkomen door minnelijke betaling per omgaande, dan wel het treffen van een regeling, uiteraard in overleg met cliënt.
 5. Meteen na het verstrijken van de termijn van 7 dagen wordt de 2e incassobrief aan de wanbetaler verzonden. De rente en de incassokosten worden bij de hoofdsom opgeteld. De uiterste betalingstermijn is 3 dagen. In deze brief worden tevens de dagvaarding(skosten) en de deurwaarderskosten aangezegd in geval van niet betaling.
 6. Is er hierna nog niet betaald, dan wordt met de cliënt overlegd of de incassoprocedure wordt voortgezet of niet.
 1. De incassowerkzaamheden van punt 3 en punt 4 worden zoveel mogelijk in rekening gebracht bij de debiteur volgens de aanzegging kosten in de incassobrieven. Voorwaarde is wel dat in de algemene voorwaarden van cliënt een minimum bedrag aan incassokosten bij incasso is opgenomen. Mocht dit thans niet het geval zijn geef ik u in overweging zulks alsnog in uw algemene voorwaarden op te nemen.
 2. Bij betaling van het totaal gevorderde bedrag tot en met punt 4 gaat het bedrag van de hoofdsom en de geïnde rente naar cliënt, terwijl de incassokosten VANDIJK advocaten toekomen. Dit kost u dus niets!
 3. Bij betaling door de debiteur van alleen de hoofdsom en niet de kosten of bij het uitblijven van volledige betaling na punt 3 en 4 en u beslist om af te zien van een gerechtelijke procedure: Betaalt cliënt op voorhand aan VANDIJK advocaten, naast de berekende incassokosten, ook deurwaarderskosten en het griffierecht voor een eventuele kostenveroordeling. VANDIJK advocaten vervolgt de incasso voor cliënt (tot en met de rechtbank) totdat de gehele vordering (dus inclusief rente en incassokosten) zal zijn voldaan. Deze werkzaamheden zullen geschieden tegen een uurtarief van € 98,00 per uur exclusief BTW. De alsdan eventueel geïncasseerde deurwaarderskosten en griffierecht komen cliënt geheel toe. Of cliënt betaalt aan VANDIJK advocaten 15% van de hoofdvordering met een minimumbedrag van € 65,- (exclusief BTW), waarna er geen procedure wordt gevoerd en het dossier wordt gearchiveerd. Mocht u geen minimumbedrag aan incassokosten zoals genoemd in punt 6 zijn overeengekomen met uw zakelijke debiteur, dan betaalt u aan VANDIJK advocaten de incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Voor een overzicht van de dan gehanteerde percentages verwijs ik u naar de onderstaande link: www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Pages/De-staffel-buitengerechtelijke-incassokosten-(BIK)-vanaf-1-juli-2012/aspx.
 4. Bij betwisting of het onbetaald laten van de vordering door de debiteur tot punt 6 zullen werkzaamheden, zoals het voeren van correspondentie en het opstellen van processtukken vanaf het moment dat er dient te worden overgegaan tot het opstarten van de gerechtelijke procedure (waaronder het redigeren van een incassodagvaarding), plaatsvinden tegen een uurtarief van € 98,- (exclusief BTW). Dit uurloon kan worden gewijzigd indien de zaak wordt overgenomen door een advocaat.
 5. Indien een gerechtelijke procedure volgt op een betwiste of onbetaald gelaten vordering tot punt 6, dan dient u met de volgende kosten rekening te houden: – Bij de rechtbank, sector kanton het uurtarief van een juridisch medewerker. – Bij de rechtbank, sector civiel, het uurtarief van de door de cliënt gekozen advocaat.
 6. De hoogte van de vordering bepaalt of de procedure aanhangig gemaakt moet worden bij de sector kanton van de rechtbank of bij de sector civiel van de rechtbank. Vorderingen boven de € 25.000,- moeten bij de sector civiel plaatsvinden, waar men verplicht is zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen.

Er zal met cliënt afgesproken worden op welke manier en hoe vaak u op de hoogte wordt gebracht over de door VANDIJK advocaten te ondernemen stappen. Op dit reglement zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Ook deze zijn te vinden op onze algemene voorwaarden pagina 

Incassoformulier

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Ga naar de bovenkant