Door:

Justian Bohr

Juni 2022

Schadevergoeding wegens niet verlengen van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (mr. Justian Bohr)

In deze uitspraak van Gerechtshof Den Haag oordeelt het hof dat de werkgever handelde in strijd met goed werkgeverschap door de arbeidsovereenkomst van werknemer niet te verlengen. De vordering tot schadevergoeding van werknemer wordt toegewezen.

Casus

Een 40-jarige werknemer van fastfoodrestaurant KFC was werkzaam op basis van zijn vijfde opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zijn arbeidsovereenkomst werd telkens verlengd met één jaar (destijds maakte de toepasselijke CAO het mogelijk om in zes jaar tijd zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten). KFC heeft de werknemer in maart 2014 op staande voet ontslagen vanwege gestelde seksuele intimidatie van een vrouwelijke collega. In de ontslagbrief stond – voor zover relevant – de volgende zinsnede opgenomen: “Mocht dit ontslag op staande voet om enige reden geen stand houden, dan bevestigen wij hierbij alvast dat jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege zal eindigen per 17 november 2014 en niet zal worden verlengd.”

Nadat werknemer vernietiging van het ontslag heeft ingeroepen is KFC een ontbindingsprocedure gestart. Tijdens het getuigenverhoor bleek dat de werknemers van KFC de werknemer valselijk hebben beschuldigd. KFC heeft op dezelfde dag het ontslag op staande voet ingetrokken. De werknemer heeft vervolgens – met terugwerkende kracht – zijn salaris ontvangen, alsmede de wettelijke verhoging en wettelijke rente.

Daaropvolgend heeft werknemer zich ziek gemeld met psychische klachten en heeft KFC de arbeidsovereenkomst met werknemer niet verlengd, zodat deze van rechtswege is geëindigd. De psychische klachten hebben voortgeduurd tot na het einde van het dienstverband. Na enige tijd een WW-uitkering te hebben ontvangen is de werknemer als ZZP’er gaan werken als chauffeur.

Werknemer vordert bij de rechter een schadevergoeding omdat KFC volgens hem is tekortgeschoten in haar verplichting tot goed werkgeverschap – onder meer – door zijn arbeidsovereenkomst niet te verlengen.  In eerste aanleg is deze vordering door de rechtbank afgewezen, waarna werknemer in hoger beroep is gegaan bij Gerechtshof Den Haag.

Oordeel Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat in een geval als het onderhavige, waarin werknemer al meer dan vier jaar op basis van tijdelijke contracten bij KFC werkzaam was en de arbeidsrelatie dus tot op zekere hoogte duurzaam was geworden, werknemer er in beginsel op mocht vertrouwen dat KFC bij blijvend goed functioneren na afloop van het vijfde contractjaar de arbeidsovereenkomst – voor onbepaalde tijd – zou voortzetten. Het feit dat KFC ten tijde van de beschuldigingen nog geen toezegging aan werknemer had gedaan over de voortzetting van zijn dienstverband, noch enige verwachting dienaangaande had gewekt, maakt dat niet anders: KFC heeft niet gesteld en evenmin is gebleken dat het gebruikelijk is een werknemer al in een vroegtijdig stadium positief te informeren over een voortzetting van een tijdelijk contract.

KFC heeft betoogd dat zij niet gehouden was de arbeidsovereenkomst voort te zetten omdat werknemer niet goed functioneerde. De beslissing om het dienstverband te laten eindigen zou zij al voorafgaand aan de valse beschuldigingen hebben genomen. KFC betwist dus dat de beëindiging van het dienstverband in enig verband staat met het incident. Gelet op de stellingen en betwistingen over en weer gaat het gerechtshof er vanuit dat van niet goed functioneren door werknemer geen sprake was. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat, zoals ook in de ontslagbrief is te lezen, de beslissing om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen enkel was gelegen in de aan het adres van werknemer geuite beschuldigingen. Nu die reden is weggevallen, is het hof van oordeel dat werknemer mocht verwachten dat de arbeidsovereenkomst zou worden voortgezet.

Conclusie

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat KFC zich niet als een goed werkgever tegenover werknemer heeft gedragen door het dienstverband van rechtswege te laten eindigen. De als gevolg daarvan door werknemer geleden schade komt voor vergoeding in aanmerking. Werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om bij akte de door hem geleden schade nader te onderbouwen.

2022-08-05T16:02:21+02:00
Ga naar de bovenkant