Door:

mr. Monique S. van Dijk

Augustus 2021

Loon moet worden betaald aan het einde van de maand waarin is gewerkt

Met name jongeren lijken vaker te maken te hebben met loonbetalingen waarbij door de werkgever tenminste een maand later dan dat er is gewerkt, het loon betaalt. Dat is niet toegestaan!

Over het moment van uitbetaling van loon wordt vaak geprocedeerd, en steeds met dezelfde uitkomst. Toch  zijn er nog steeds werkgevers die de wet onjuist creatief interpreteren, dan wel menen sommige werkgevers dat er rechtvaardigingsgronden zijn om niet tijdig tot het betalen van loon over te gaan.

Loon moet gewoon worden betaald aan het einde van het tijdvak waarover het loon wordt berekend!

Wordt het loon te laat betaald, dan is de werkgever over het te laat betaalde loon de wettelijke verhoging verschuldigd. Dit kan oplopen tot de helft van het over die maand uit te betalen loon. 

De rechtbank Rotterdam heeft zich wederom uitgelaten over het niet tijdig uitbetalen van loon door een werkgever. Lees verder.

Geschil

De werknemer verzoekt de rechter o.a. om de werkgever te veroordelen aan hem te betalen een bedrag aan loon met daarbij de wettelijke verhoging als bedoeld in artikel 7:625 BW vanwege het te laat betalen van het loon. 

De werkgever heeft de vordering betwist en heeft daartoe aangevoerd dat ten aanzien van de maandelijkse loonbetalingen aan werknemer in de arbeidsovereenkomst geen specifieke betaaldatum is overeengekomen. Dus dat het hem daardoor zou zijn toegestaan op een later tijdstip het loon te betalen. Daarnaast voert de werkgever aan dat gezien de financiële situatie waarin hij zich bevindt, binnen de organisatie een algemene afspraak geldt dat het loon later betaald zal worden. Dit heeft werkgever ook gecommuniceerd aan haar werknemers. 

Oordeel van de rechter

De rechter verwijst naar de wet en de jurisprudentie.

Uit artikel 7:623 BW volgt dat het loon telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon wordt berekend, moet worden voldaan. De rechter verwijst naar een uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden waarin het Hof heeft bevestigd dat de betaaldag tevens de fatale termijn voor nakoming is, zodat de werkgever direct na afloop van het tijdvak zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is met de betaling van het verschuldigde loon over het betreffende tijdvak. 

De afspraak die volgens de werkgever met alle werknemers is gemaakt over het later betalen van loon is dus ook niet rechtsgeldig nu de werkgever die afspraak onvoldoende heeft onderbouwd. Hierdoor stond het de werkgever niet vrij de loonbetaling later te verrichten dan de in de in de wet voorgeschreven uiterlijke betaaldag. 

Conclusie

Loon dient dus aan het einde van de maand waarin is gewerkt te worden voldaan en dus niet een maand (of zelfs langer) later! Voldoet een werkgever hier niet aan, dan maakt een werknemer aanspraak maakt op de wettelijke verhoging over het te laat betaalde loon. 

Onder uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld als het financieel even minder goed gaat) is het de werkgever toegestaan om een afwijkende afspraak te maken met de werknemer(s). Dit dient echter goed onderbouwd en zorgvuldig te geschieden. Ik kan mij voorstellen dat latere betaling van loon voor een langere termijn niet zal zijn toegestaan en dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over de betaling van het loon.

2022-08-01T12:01:29+02:00
Ga naar de bovenkant