Door:

Monique van Dijk

mr. Monique S. van Dijk

Januari 2023

Leerarbeidsovereenkomst wordt niet verlengd ondanks afwezigheid door ziekte werkneemster

Feiten en omstandigheden

Werkneemster is in maart 2019 toegelaten tot de opleiding van anesthesiemedewerker. Zij is vanaf september, op basis van een leerovereenkomst voor bepaalde tijd, in dienst getreden bij werkgever. In de leerovereenkomst staat dat deze overeenkomst van rechtswege eindigt op de dag dat de opleiding van werkneemster eindigt, maar uiterlijk op 28 februari 2022. Werkneemster is vervolgens ziek geweest van september 2020 tot februari 2021. De bedrijfsarts heeft daarna geconstateerd dat werkneemster vanaf augustus 2021 verminderd belastbaar was voor een periode van twee tot drie maanden. Echter zij heeft sindsdien niet meer gewerkt. De leerarbeidsovereenkomst is door werkgever opgezegd in februari 2022. Werkneemster verzoekt deze opzegging te vernietigen.

Oordeel kantonrechter

De rechter wijst het verzoek tot vernietiging van de opzegging af. Werkgever mocht in de leerarbeidsovereenkomst een einddatum opnemen. Het laten eindigen van de overeenkomst op de vooraf gestelde einddatum is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Deze bepaling is ook niet in strijd met de cao. De van toepassing zijnde cao geeft geen algemene verplichting om gedurende de volledige opleiding een leerovereenkomst aan te bieden aan een leerling, ongeacht de duur van de opleiding. Ook in de overige bepalingen van de cao worden er geen minimale duur gesteld voor een leerarbeidsovereenkomst. In de leerarbeidsovereenkomst is dus bepaald dat deze uiterlijk op 28 februari 2022 zou eindigen, en deze einddatum had voor werkneemster duidelijk moeten zijn. Werkgever heeft niet het vertrouwen gewekt dat deze overeenkomst zou worden verlengd. Het feit dat werkneemster vertraging in haar opleiding heeft opgelopen, betekent niet dat de einddatum van de leerarbeidsovereenkomst mee opschuift. Werkneemster heeft onvoldoende onderbouwd dat werkgever haar aanleiding heeft gegeven om van een verlenging uit te gaan. Het goed werkgeverschap brengt ook niet mee dat de overeenkomst moet voortduren omdat werkneemster door ziekte en COVID-19-beperkingen vertraging heeft opgelopen; werkneemster is immers zelf verantwoordelijk voor de tijdige afronding van haar opleiding. Van werkgever kan niet worden verwacht dat deze na de einddatum van de overeenkomst werkneemster nog gelegenheid biedt om haar opleiding af te ronden. Het laten eindigen van de overeenkomst op de afgesproken einddatum is dan ook niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De arbeidsovereenkomst is dus van rechtswege geëindigd op 28 februari 2022.

2023-03-15T11:09:55+01:00
Ga naar de bovenkant