Door:

Justian Bohr

Augustus 2020

Certificaten en keurmerken perken civiele aansprakelijkheid niet in

In deze uitspraak van 23 januari 2020 van Rechtbank Gelderland gaat het om een bezoeker van een trampolinepark die schade lijdt als hij ten val komt in het park. De bezoeker stelt het park aansprakelijk voor de door hem geleden schade als gevolg van het ongeval.

Feiten en omstandigheden

De bezoeker bezocht op 24 september 2016 samen met zijn vriendin Spacejump te Kerkrade. Door een kaartje te kopen en het trampolinepark te betreden is tussen de bezoeker en het trampolinepark een overeenkomst van opdracht ontstaan. Het trampolinepark moet als opdrachtnemer in uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Dit houdt in dat van het trampolinepark mag worden verwacht dat zij de speeltoestellen zo aanbiedt en onderhoudt dat zij bij normaal gebruik door bezoekers geen gevaar opleveren.
Bezoeker maakt gebruik van een zogenaamde ‘foampit’, een grote, diepe bak gevuld met schuimblokken met op de bodem een trampolinedoek met veren afgedekt met zeil. Hierbij is een begeleider aanwezig voor de veiligheid die op naleving van de regels toeziet. Verzoeker is twee keer via de trampoline met een salto voorwaarts in de foampit gesprongen. Bij de tweede sprong is verzoeker met zijn voeten dichtbij de rand van de bak geland. Tijdens deze landing kwam verzoeker terecht op een hard voorwerp en heeft vervolgens een breuk aan zijn scheenbeen opgelopen.

Geschil

Verzoeker heeft aangevoerd dat het trampolinepark tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenis uit de overeenkomst. Hij meent dat de foampit, gelet op het redelijkerwijs te verwachten gebruik, niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet en dat hij onvoldoende is geïnformeerd over het gebruik. Verder is niet vermeld dat hij niet aan de zijkant van de foampit mag springen. De bezoeker heeft zich aan de veiligheidsregels bij de foampit gehouden en desondanks heeft hij letsel opgelopen.
Het trampolinepark betwist dat zij tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Zij verwijst onder meer naar een certificaat dat is afgegeven door TÜV Nederland QA B.V. TÜV Nederland QA B.V. verklaart dat het toestel voldoet aan de eisen vastgelegd in de hieronder vermelde normen, of een daarmee gelijk te stellen veiligheidsniveau heeft.

Oordeel rechter

Naar het oordeel van de rechtbank kan het trampolinepark niet volstaan met de enkele verwijzing naar het TÜV-certificaat. Hoewel op het certificaat is vermeld dat de foampit aan de norm voldoet, is niet gesteld of gebleken wat de inhoud van deze norm is. Het had op de weg van het trampolinepark gelegen de regels waaraan getoetst is en het bijbehorende rapport over te leggen. Omdat zij dat niet heeft gedaan, leidt het enkele feit dat er een TÜV-certificaat is afgegeven, niet tot het oordeel dat de foampit veilig geïnstalleerd en/of gemonteerd is.
Hierdoor komt de rechtbank tot de conclusie dat de foampit niet dusdanig is geïnstalleerd dat bij normaal/te verwachten gebruik geen gevaar voor veiligheid ontstaat. De rechter oordeelt dat het trampolinepark is tekortgeschoten in haar zorgplicht als opdrachtnemer en aansprakelijk is voor de gevolgen daarvan en de door verzoeker geleden schade.

2021-04-29T15:36:53+02:00
Ga naar de bovenkant