Door:

Monique van Dijk

Februari 2019

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor niet betalen transitievergoeding

Het betalen van een overeengekomen transitievergoeding kan niet vermeden worden door simpelweg een onderneming failliet te verklaren en (vrijwel) dezelfde werkzaamheden voort te zetten in een nieuw op te richten onderneming. Zo heeft ook de bestuurder van de vennootschap in kwestie op pijnlijke wijze ondervonden. De bestuurder in kwestie werd persoonlijk aansprakelijk bevonden, waardoor hij maar liefst €12.500,- aan de (ex-)werknemer moest betalen.

Casus

In deze uitspraak van 28 december 2018 gaat het om een werknemer die sinds 2006 als administratief medewerker werkzaam was bij de ijzerhandel in kwestie. Werknemer sluit in 2016 met (de directeur van) de ijzerhandel een schriftelijke vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het dienstverband van werknemer. Enige tijd later heeft de directeur de ijzerhandel laten ontbinden en uitgeschreven uit het handelsregister. Betaling van de transitievergoeding aan werknemer is uitgebleven.

Een aantal maanden vóór het ontbinden van de ijzerhandel heeft de directeur een tweede onderneming opgericht, die nagenoeg dezelfde werkzaamheden verrichte (hierna te noemen: ijzerhandel 2). De directeur heeft al het personeel van de ontbonden ijzerhandel overgenomen in ijzerhandel 2, met uitzondering van de werknemer in kwestie.

Geschil

Werknemer is vervolgens naar de rechter gestapt om de directeur te veroordelen tot betaling van €12.583,- aan schadevergoeding. Werknemer stelt dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. De directeur heeft de beëindigingsovereenkomst getekend en is hiermee willens en wetens een betalingsverplichting voor de ijzerhandel aangegaan, waarin een transitievergoeding is opgenomen. Dit heeft de directeur gedaan terwijl de financiële situatie van de ijzerhandel dusdanig penibel was, als gevolg waarvan deze enige tijd later is ontbonden. De directeur wist bij het tekenen van de beëindigingsovereenkomst dat de ijzerhandel niet aan haar betalingsverplichting zou kunnen voldoen, aldus de werknemer.

Ook was de directeur op de hoogte van het exacte bedrag  van de transitievergoeding. De rechter oordeelt dat vaststaat dat een beëindigingsovereenkomst tussen partijen is gesloten en dat de transitievergoeding €12.583,- bedraagt. Uit de stukken blijkt ook dat de directeur op de hoogte was van de hoogte van de transitievergoeding. Onder omstandigheden kan de bestuurder van een vennootschap jegens een schuldeiser van de vennootschap op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk zijn, indien hij feitelijk verhindert dat de vennootschap bestaande verplichtingen jegens de crediteur nakomt.

Oordeel rechter

In beginsel is een bestuurder slechts persoonlijk aansprakelijk indien hem een ernstig, persoonlijk verwijt treft, hetgeen slechts in bijzondere omstandigheden kan worden aangenomen. Er zijn door de werknemer bijzondere omstandigheden aangevoerd die maken dat de directeur een ernstig, persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Dit volgt onder andere uit het feit dat de directeur, voor het ontbinden van de ijzerhandel, een tweede vennootschap die vrijwel dezelfde activiteiten verricht heeft opgestart. Bovendien heeft de directeur vrijwel al het personeel overgenomen naar zijn nieuwe onderneming.

Uit de stukken blijkt overigens dat de plannen voor de tweede onderneming reeds uiteen gezet zijn ten tijde van het tekenen van de vaststellingsovereenkomst met werknemer. Hieruit blijkt nogmaals dat de directeur toen al wist, althans redelijkerwijs had moeten weten, dat de ijzerhandel nimmer de transitievergoeding aan werknemer zou betalen. Het lag voor de hand om de werknemer te wijzen op de noodlijdende situatie en te waarschuwen voor de aankomende ontbinding van de ijzerhandel. Dat is echter niet gebeurd.

Bovengenoemde omstandigheden leiden de kantonrechter tot de slotsom dat de directeur ernstig verwijt treft, op grond waarvan hij persoonlijk aansprakelijk is. De dientengevolge door werknemer geleden schade dient te worden vergoed door de directeur.

2022-08-01T12:00:18+02:00
Ga naar de bovenkant