Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Om een beroep te kunnen doen op je algemene voorwaarden moeten deze op de juiste wijze aan de wederpartij ‘ter hand’ zijn gesteld. De algemene voorwaarden zijn vernietigbaar als de gebruiker de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen (informatieplicht). Die vernietiging heeft terugwerkende kracht, waardoor wordt geacht dat de voorwaarden nooit van toepassing zijn geweest.

Ter hand stellen algemene voorwaarden

Ter hand stellen van de algemene voorwaarden houdt in dat de wederpartij een mogelijkheid heeft om ze in te kunnen zien. Hoofdregel is dat de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand dienen te worden gesteld. Op deze hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen. U hoeft niet te controleren of uw wederpartij de voorwaarden daadwerkelijk heeft gelezen, als u de mogelijkheid om dat te doen maar aantoonbaar heeft geboden. De bewijslast hieromtrent rust op de partij die de algemene voorwaarden ter hand stelt.

De algemene voorwaarden kunnen op verschillende wijzen ter hand gesteld worden, bijvoorbeeld:

  • Elektronisch ter hand stellen: bijvoorbeeld bij een online aankoop, waarbij de overeenkomst elektronisch tot stand komt;
  • Fysiek overhandigen: bijvoorbeeld bij het afsluiten van een sportabonnement bij de sportschool;
  • Online ter beschikking stellen: bijvoorbeeld op je website, wanneer de overeenkomst volledig via diezelfde website tot stand komt;
  • Verwijzen naar de vindplaats: in bepaalde gevallen kan volstaan worden met een verwijzing naar de vindplaats van de voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer de overeenkomst wordt gesloten met een ‘grote wederpartij’ (grote ondernemingen);

Indien de algemene voorwaarden elektronisch worden verstrekt moet er een mogelijkheid zijn ze op te slaan of uit te printen. Daarnaast moeten de voorwaarden ook altijd van toepassing worden verklaard op de overeenkomst.

Battle of forms

Als u met een potentiële klant of leverancier een overeenkomst sluit kan het voorkomen dat u uw eigen algemene voorwaarden wilt gebruiken, maar de andere partij ook. Dit wordt ‘battle of forms’ genoemd. Bij een battle of forms is het de vraag welke algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

In Nederland geldt dan de zogenaamde ‘first shotrule’: de algemene voorwaarden waar in schriftelijke communicatie als eerste naar wordt verwezen zijn van toepassing op de overeenkomst. Als de andere partij voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst bezwaar maakt door die algemene voorwaarden ‘uitdrukkelijk van de hand te wijzen’ geldt de first shot-rule niet.

2022-07-25T12:20:19+02:00
Ga naar de bovenkant