Door:

mr. Monique S. van Dijk

Juli 2016

Verwijzing naar algemene voorwaarden in de factuur. Geldigheid.

De rechtbank te Rotterdam heeft onlangs de vaste lijn in de jurisprudentie ten aanzien van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bevestigd. De rechtbank overweegt dat de vraag of de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is overeengekomen, moet worden beantwoord aan de hand van de bepalingen over aanbod en aanvaarding en de totstandkoming van rechtshandelingen in het algemeen. De stelplicht en de bewijslast rust op degene die zich op de toepasselijkheid beroept.

Geschil

Het geschil gaat tussen Ed Organics en Graansloot. Ed Organics heeft een partij tarwe opgeslagen in de opslagruimte van Graansloot. Volgens Ed Organics is de tarwe besmet geraakt met een inceside waardoor de tarwe niet meer biologisch is en daardoor slechts als normale tarwe kan worden verkocht. Ed Organics zegt hierdoor schade te hebben geleden en stelt Graansloot hiervoor aansprakelijk.

Stellingen

Graansloot beroept zich op het vervalbeding die in de algemene voorwaarden zou zijn opgenomen. Door dit vervalbeding zou Ed Organics geen vordering meer hebben. Graansloot stelt dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, die zijn opgenomen in facturen en in de e-mail-correspondentie tussen partijen. Verder stelt Graansloot dat met Ed Organics reeds eerder een contractuele relatie bestond en dat het bovendien bij transacties in het kader van vervoer en bewaring gebruikelijk is dat er algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, waarin de bewaarnemer volledige aansprakelijkheid uitsluit. Graansloot stelt verder dat er vanuit moeten worden gegaan dat Ed Organics de algemene voorwaarden heeft ontvangen, omdat Graansloot die altijd meestuurt met de factuur dan wel separaat verstuurt op het moment dat zij voor het eerst zaken doet met nieuwe klanten.

Ed Organics betwist dat de algemene voorwaarden van Graansloot van toepassing zijn op de overeenkomst en doet, subsidiair, een beroep op vernietiging van het beding ex artikel 6:233 onder b BW. Ed Organics voert daartoe aan dat de overeenkomst mondeling tot stand is gekomen en dat Graansloot in het betreffende telefoongesprek niet heeft gezegd dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Volgens Ed Organics heeft Graansloot haar algemene voorwaarden niet vóór of uiterlijk tijdens het tot stand komen van de overeenkomst aan Ed Organics heeft overhandigd en dat dit evenmin is gebeurd bij eerdere transacties tussen partijen, die volgens Ed Organics slechts één of twee keer hebben plaatsgevonden. Ed Organics heeft van Graansloot geen e-mails ontvangen waaruit blijkt dat naar de algemene voorwaarden van Graansloot wordt verwezen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank overweegt dat de vraag of de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is overeengekomen, moet worden beantwoord aan de hand van de bepalingen over aanbod en aanvaarding en de totstandkoming van rechtshandelingen in het algemeen. De stelplicht en de bewijslast rust op Graansloot, die zich op de toepasselijkheid beroept. Partijen hebben geen geschil over het telefonisch tot stand komen van de overeenkomst en of in dat telefoongesprek de algemene voorwaarden niet aan de orde zijn gekomen. Volgens Graansloot zijn haar algemene voorwaarden van toepassing, omdat daarnaar wordt verwezen in haar facturen. Volgens de rechtbank gaat dit standpunt niet op. Van aanvaarding is geen sprake als de gebruiker, in dit geval Graansloot, eerst op de factuur naar de algemene voorwaarden verwijst. Een dergelijke verwijzing kan de overeenkomst immers niet achteraf en eenzijdig aanvullen.

Volgens de rechtbank heeft Graansloot nagelaten om de e-mail-correspondentie waarnaar zij verwijst in het geding te brengen en om de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden op eerdere transacties nader te onderbouwen. De rechtbank gaat niet mee met deze stellingen.  Verder overweegt de rechtbank dat het feit dat Graansloot altijd haar algemene voorwaarden verstuurt op het moment dat zij voor het eerst zaken doet met nieuwe klanten, ter onderbouwing van de toepasselijkheid daarvan onvoldoende specifiek en daarom niet toereikend is voor een bewijsopdracht.

De rechtbank overweegt voorts dat:
Het betoog van Graansloot dat Ed Organics gebonden is aan de algemene voorwaarden van Graansloot, omdat zij had kunnen weten dat het bij transacties van bewaring als de onderhavige gebruikelijk is dat algemene voorwaarden van toepassing zijn waarin volledige aansprakelijkheid van de bewaarnemer wordt uitgesloten, vindt geen steun in het recht.

De rechtbank verwerpt het beroep van Graansloot op het vervalbeding. De algemene voorwaarden van Graansloot zijn niet van toepassing.

Rechtbank Rotterdam, 27 januari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:669

De uitspraak leert dat algemene voorwaarden waarnaar wordt verwezen in facturen in beginsel niet van toepassing zijn. In beginsel, dat betekent dat er ook uitzonderingen zijn. Het kan zijn dat er sprake is van gewekt vertrouwen door een contractspartij naar de gebruiker van de algemene voorwaarden toe. Of door een langdurige handelsrelatie waarbij de een contractspartij met de algemene voorwaarden heeft ingestemd. De inhoud van een overeenkomst kan nadat deze is gesloten niet door een van de partijen eenzijdig worden gewijzigd of aangevuld.

Heeft u een handelsrelatie en heeft u vragen over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden naar aanleiding van deze uitspraak? Neem dan contact op met VANDIJK Advocaten, Rotterdam (Prinsenland).

2022-07-27T11:48:31+02:00
Ga naar de bovenkant