Privacybeleid

VANDIJK Advocaten werkt met persoonsgegevens van cliënten en – in verband met onder andere adviezen en procedures – ook van derden. Dit is voor onze dienstverlening noodzakelijk. Diegenen over wiens persoonsgegevens wij beschikken, mogen er op vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun gegevens om gaan. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Onze en uw gegevens…

De gegevens die wij hebben worden aan ons verstrekt door cliënten of derden, zoals bijvoorbeeld deurwaarders. De gegevens worden door cliënten en vrijblijvende rechtszoekenden vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan persoonlijk, telefonisch, via e-mail of via de website.

Het kan hierbij gaan om gegevens van de cliënt of van de vrijblijvende rechtszoekende zelf, of gegevens van derden met wie de cliënt een verschil van mening heeft.  Daarnaast raadplegen wij voor onze diensten de openbare registers zoals kadaster en Kamer van Koophandel, alsmede openbare informatie op het internet, facebook e.d.

Ten behoeve van het functioneren en verbeteren van onze website wordt gebruik gemaakt van Google analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden in hoeverre onze informatieverstrekking wordt gelezen en kan worden verbeterd en ook om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of

voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt daarbij niet meegegeven.

Waarom hebben wij gegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening zoals het voeren van procedures, het opstellen van contracten en adviezen of de bemiddeling tussen partijen.  Wij verwerken persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze cliënten, werknemers en leveranciers te kunnen naleven.

De grondslag voor gegevensverwerking van cliënten is de overeenkomst van opdracht en het gerechtvaardigd belang van VANDIJK advocaten om haar werkzaamheden op een juiste manier uit te kunnen voeren.

Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van derden als dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van onze cliënten.

De persoonsgegevens worden zo kort mogelijk bewaard als redelijkerwijs mogelijk is. De toegang tot de diverse gegevens is beperkt en functie gebonden.

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens?

Onze (klant)gegevens staan opgeslagen op een eigen, beveiligde server in Nederland. Met onze leveranciers hebben wij verwerkersovereenkomsten.

Uw gegevens worden door VANDIJK advocaten niet commercieel geëxploiteerd of openbaar gemaakt, behoudens toestemming.

Alleen voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte, worden de noodzakelijke handelingen verricht zoals het doorsturen van informatie aan de rechtbank, de wederpartij of aan derden.

Als relatie van VANDIJK advocaten, zullen wij u vragen of wij uw gegevens mogen gebruiken voor onze nieuwsbrief of juridische voorlichtingsbijeenkomsten, onze zogenaamde Juridates. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden.

Na afloop van een zaak, archiveren wij de gegevens. Deze worden gedurende de wettelijke bewaartermijn voor zaak dossiers digitaal bewaard gedurende zeven jaar.

Uw rechten

Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u hebben, heeft u de volgende rechten:

  • U heeft het recht in te zien welke gegevens wij van u verwerken en welke organisaties (bijvoorbeeld onze IT-leverancier) hierin inzage hebben (inzage);
  • U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens (rectificatie);
  • U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking);
  • U heeft het recht uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere advocaat (dataportabiliteit);
  • U heeft het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen (profiling);
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Conflicterende belangen

Wij zijn beroepsmatig gebonden aan wet- en regelgeving waaronder de Advocatenwet, Verordening op de advocatuur en Gedragsregels. Het is daarom mogelijk dat wij goede redenen hebben waardoor ons belang om uw gegevens te verwerken groter is dan uw belang om deze niet te verwerken. Bij conflicterende belangen zullen wij per geval een belangenafweging plaatsvinden.

Wijzigen van dit privacy beleid

VANDIJK advocaten heeft het recht om dit privacybeleid aan te passen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens?

U kunt contact opnemen met VANDIJK Advocaten via onze website

https://www.vandijkadvocaten.nl/ of per telefoon 010 – 212 12 20, of e-mailen naar onze contactpersoon mevrouw mr M.S. van Dijk via antoinette@vandijkadvocaten.nl o.v.v. Privacybeleid