In deze nieuwsbrief behandelen wij:

  • Geen ontslag OR-lid na schending geheimhoudingsplicht;
  • Gevolgen voor werknemers en werkgevers door Wet verbeterde premieregeling;
  • Beherend vennoot voor 1 dag: toch aansprakelijk voor schulden cv. Read:

Geen ontslag OR-lid na schending geheimhoudingsplicht

Recent zijn er twee uitspraken gewezen waaruit volgt dat aan schending van de geheimhoudingsplicht niet altijd arbeidsrechtelijke consequenties mogen worden verbonden. Dit speelt met name bij de geheimhoudingsplicht die rust op OR-leden. De kantonrechter in Amsterdam oordeelde dat in het geval van een OR-lid die een ontvangen advies aanvraag doorstuurt aan een collega vakbondsbestuurder ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden niet rechtvaardigt. Daarbij heeft de rechter gelet op de gevolgen van een ontbinding (leeftijd, lengte dienstverband), schade aan zijde van werkneemster en het feit dat werkneemster geen vakbondsbestuurder en ook geen OR-lid meer is. De kantonrechter in Utrecht heeft geoordeeld dat er geen dringende reden voor ontbinding aanwezig was omdat er geen sprake was van schending van de geheimhoudingsplicht. Er was namelijk geen geheimhouding opgelegd en er was geen sprake van zaken- of bedrijfsgeheimen. Het is dus van belang dat geheimhouding goed wordt vastgelegd.

Gevolgen voor werknemers en werkgevers door Wet verbeterde premieregeling

Per 1 september is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. Deze wet heeft vergaande consequenties voor een grote groep deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en pensioenuitvoerders. De Wet verbeterde premieregeling biedt meer mogelijkheden voor werknemers met een beschikbare premieregeling of een kapitaalovereenkomst. De Wet verbeterde premieregeling biedt een keuzemogelijkheid tussen een vast (gegarandeerd) pensioen en een variabel (risicodragend) pensioen. Dit volgt uit het nieuwe artikel 63b van de Pensioenwet. Volgens dit artikel legt de pensioenuitvoerder de (gewezen) deelnemer voorafgaand aan de pensioeningangsdatum de keuze voor tussen een vaste uitkering of een variabele uitkering. De pensioenuitvoerder zal hierbij de deelnemer moeten wijzen op de relevante informatie over de gevolgen en risico’s van zijn of haar keuze. In beginsel is er een vaste pensioenuitkering, tenzij de deelnemer binnen de gestelde termijn kiest voor een variabele pensioenuitkering. De pensioenuitvoerder is niet verplicht beide keuzemogelijkheden voor te leggen. De wet biedt mogelijkheid om het pensioen elders onder te brengen (shopping). Met de Wet Verbeterde premieregeling ontstaat voor de werknemer een uitgebreidere keuzemogelijkheid tussen zekerheid en risico.

Beherend vennoot voor 1 dag: toch aansprakelijk voor schulden cv

Een nieuwe beherend vennoot wordt bij toetreding aansprakelijk voor de schulden van de commanditaire vennootschap op dat moment. Dit is ook het geval als de beherend vennoot slechts één dag beherend vennoot is geweest. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank in Rotterdam. Een beherend vennoot treedt voor 1 dag tot de CV toe, om vervolgens de CV in een B.V. om te zetten. De bank spreekt de voormalige beherend vennoot na faillissement aan voor terugbetaling van het krediet. Volgens de rechtbank is de beherend vennoot op grond van de wet hoofdelijk verbonden is voor de (ook reeds bestaande) verbintenissen van een CV.