In deze nieuwsbrief behandelen wij:

  • Eerste Kamer gaat akkoord met Europese bankbeslag;
  • Werkgever is aansprakelijk voor illegale software op privé-laptop van een werknemer
  • Bestuurder ook aansprakelijk ondanks afwezigheid onrechtmatig handelen. Read:

Eerste Kamer gaat akkoord met Europees bankbeslag

De Eerste Kamer heeft op 1 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel voor de invoering van het Europese bevel tot conservatoir beslag. Conservatoir beslag is een actie waarmee de schuldeiser voordat hij een vonnis heeft gekregen van de rechtbank beslag kan leggen op de vermogensbestanddelen van de schuldenaar in afwachting van de verdere procedure.

De wet maakt het eenvoudiger voor burgers en bedrijven om schuldvorderingen in andere EU-lidstaten te innen. De European Account Preservation Order zal bestaan naast de nationale procedures in de lidstaten. Momenteel is het nog zo geregeld dat om beslag te kunnen leggen op een bankrekening in een andere de lidstaat, de schuldeiser een verzoek tot conservatoir beslag moet doen bij de rechtbank van het land waarin een bankrekening wordt aangehouden. Met de invoering van deze wet zal een schuldeiser een verzoek om een Europees bevel tot conservatoir beslag bij de Nederlandse rechter kunnen neerleggen. Nadat de rechter het verzoek heeft getoetst zal het bevel worden uitgevaardigd en zal de schuldeiser conservatoir beslag kunnen leggen op de bankrekening van de schuldenaar in een andere lidstaat.

Werkgever aansprakelijk voor illegale software op privé-laptop werknemer

De Rechtbank Rotterdam achtte een werkgever in augustus 2016 aansprakelijk voor het illegaal downloaden van software door een werknemer op een bedrijfscomputer. Onlangs heeft de Rechtbank Overijssel duidelijk gemaakt dat een werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor de aanwezigheid van illegale software op de computer van een werknemer als het een privé-laptop betreft. De rechter veroordeelde de werkgever tot betaling van een bedrag van € 29.780,- aan de eigenaar van de software. Volgens de rechter is de werkgever risicoaansprakelijk op grond van artikel 6:170 BW. Voor risicoaansprakelijkheid moet er een ‘functioneel verband’ tussen de opgedragen werkzaamheden en de foutieve gedragingen bestaan. Dit functioneel verband is aanwezig. De rechter gaat niet mee in het verweer van de werkgever dat de werknemer op ‘eigen houtje’ handelde en dat hij gebruik maakte van een privé-laptop. Een schriftelijk verbod van de werkgever om illegale software te gebruiken was ook niet voldoende om geen functioneel verband aan te nemen. Deze uitspraak geeft aan dat werkgevers extra alert moeten zijn op het gebruik van illegale software op een laptop die zowel voor werk als privé wordt gebruikt! Let op: Het is verstandig in uw huisreglement een bepaling en eventueel een boete op te nemen voor dit onrechtmatig handelen van uw werknemer.

Bestuurder ook aansprakelijk ondanks afwezigheid onrechtmatig handelen

De uitspraak die de rechtbank Midden-Nederland onlangs heeft gedaan maakt duidelijk dat een bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk kan zijn ondanks dat hij niet betrokken is geweest bij de onrechtmatige handeling. Op de bestuurder rust een zorgplicht. Het ging in deze zaak om een bestuurder van een assurantiebedrijf die niet bij het sluiten van de overeenkomst aanwezig is geweest. Het assurantiebedrijf verkoopt de assurantieportefeuille, staakt de feitelijke bedrijfsactiviteiten en gaat vervolgens failliet. De bestuurder wordt door de eisende partij aangesproken op grond van onrechtmatige daad. Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. Volgens de rechtbank is de bestuurder verantwoordelijk richting eiser. Hij is ook verantwoordelijk als hij niet direct betrokken is bij het afsluiten van de overeenkomst. De bestuurder had in dit geval de wetenschap van de financiële moeilijkheden van het bedrijf, leende geld van de familie en wist dat eiser door deze lening de grootste financier van het bedrijf zou worden. Van een zorgvuldig bestuurder had mogen verwacht dat hij vragen zou stellen aan zijn medebestuurder over de inhoud en de voorwaarde van de overeenkomst. De bestuurder heeft door dit na te laten zijn zorgplicht geschonden.