In deze nieuwsbrief behandelen wij:

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid (voormalig) bestuurder van een failliete BV voor niet betaalde pensioenpremies
  • Moet een winkelier zich houden aan door winkeliersvereniging opgelegde (verplichte) verruiming van de openingstijden?
  • Bestuurder die zichzelf ‘achterstallig loon’ betaalde is oprecht op staande voet ontslagen. Read:

Hoofdelijke aansprakelijkheid (voormalig) bestuurder van een failliete BV voor niet betaalde pensioenpremies.

In deze zaak gaat het om een voormalig bestuurder die na het faillissement van de BV hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor het niet afdragen van pensioenpremies. De BV  viel onder een (verplicht) bedrijfstakpensioenfonds. Na faillissement van de BV heeft PVF Achmea, die belast was met de uitvoering van het pensioenfonds, de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor niet-betaalde premies. De bestuurder kan zijn zaak niet goed bepleiten omdat hij niet meer beschikt over de administratie van de BV. De rechtbank en het hof wijzen de aansprakelijkheid van deze bestuurder toe mede overwegende dat de administratie van de BV is verdwenen en zo buiten de procedure is gehouden. De bestuurder stelt in cassatie dat hij als voormalig bestuurder in beginsel niet meer kan beschikken over of zelfs  toegang kan krijgen tot de administratie van de BV omdat deze toebehoort aan de  rechtspersoon en bij de curator ligt. De Hoge Raad stelt de bestuurder in het gelijk.

Tip: Ondanks deze uitspraak is het belangrijk dat een bestuurder van de meest belangrijke bewijsstukken in de administratie een kopie bewaart.

Moet een winkelier zich houden aan door winkeliersvereniging opgelegde (verplichte) verruiming van de openingstijden?

Een coöperatieve vereniging voor winkeleigenaren heeft een winkelier gedagvaard tot betaling van boetes, omdat die winkelier haar lidmaatschapsverplichtingen niet zou zijn nagekomen. De partijen waren het oneens over de vraag of de winkelier zich moet houden aan een verruiming van de openingstijden op de koopavond op de donderdagen, de zaterdagen en de zondagen. De winkelier wilt niet meegaan met de verruiming van de openingstijden omdat dit voor haar een (te) grote belasting vormt. Winkelier is vervolgens gestopt met het betalen van lidmaatschap aan de vereniging en heeft zich niet gehouden aan de verruimde openingstijden. De rechtbank oordeelt dat de winkelier haar lidmaatschap kon opzeggen, maar het lidmaatschap zou pas eindigen tegen het einde van het jaar, volgend op het jaar waarin is opgezegd. De rechtbank heeft geoordeeld dat de winkelier zich tot dat moment moet houden aan alle verplichtingen die het lidmaatschap met zich brengt, óók voor wat betreft de vastgestelde verruiming van de openingstijden. Nu de winkelier dat niet heeft gedaan dient zij ook de boetes, vermeerderd met de contractuele boeterente, te betalen! In dit geval was de boete opgelopen tot € 22.000,-

Bestuurder die zichzelf ‘achterstallig loon’ betaalde is terecht op staande voet ontslagen.

De bestuurder in kwestie heeft in zijn bestuursjaren voor €89.000,- aan bonussen en ‘achterstallig loon’ aan zichzelf uitgekeerd. Vervolgens wordt bestuurder op staande voet ontslagen, omdat deze uitbetalingen ten onrechte gedaan zouden zijn. De rechter is van oordeel dat het de bestuurder niet vrij stond om het bedrag aan zichzelf uit te betalen. Zelfs indien de bestuurder recht had op achterstallig salaris, hetgeen de wederpartij gemotiveerd heeft betwist, zou de bestuurder deze niet aan zichzelf mogen uitkeren zonder voorafgaand overleg en zonder voorafgaande instemming van de onderneming. Gelet op de functie en de verantwoordelijkheid van de statutair bestuurder en de grote mate van zelfstandigheid die hij in de uitoefening van die functie genoot, mocht de onderneming erop vertrouwen dat de bestuurder zich bij het aanwenden van zijn bevoegdheden zou laten leiden door het belang van de onderneming. Door eigenmachtig, zonder voorafgaande instemming, een substantieel bedrag aan zich zelf uit te keren, heeft de bestuurder het vertrouwen, dat de onderneming in hem moest kunnen stellen, in ernstige mate beschaamd. Het ontslag op staande voet is rechtsgeldig.