In deze nieuwsbrief behandelen wij:

  • Overheidsorgaan kan worden gedwongen om besluit te nemen
  • Relatie tussen werknemer PI en justitiabele is reden voor ontslag
  • Gevolgen nalaten vaststellen verslagen: voor rekening werkgever. Read:

Overheidsorgaan kan worden gedwongen om alsnog een besluit te nemen.

Betrokkene was werkzaam bij de stadsregio. De stadsregio heeft de straf van ontslag opgelegd wegens ernstig plichtsverzuim van de betrokkene. Reden hiervoor was dat betrokkene tot twee keer toe geweigerd zou hebben om in te gaan op een passend aanbod voor andere werkzaamheden. Hiertegen is betrokkene in bezwaar gegaan. De stadsregio heeft het bezwaar bij besluit ongegrond verklaard. Vervolgens heeft de rechtbank het beroep tegen het bestreden besluit gegrond verklaard en het besluit van de stadsregio vernietigd. De stadsregio zal een nieuw besluit op bezwaar moeten nemen. Dit besluit liet op zich wachten en betrokkene heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een nieuw besluit op het bezwaar. Zij heeft verzocht om bij wijze van voorlopige voorziening de stadsregio op te dragen een nieuw besluit op bezwaar te nemen. Nu de stadsregio aan betrokkene geen melding heeft gedaan dat zal worden beslist na advies van een commissie, moet worden uitgegaan van een beslistermijn van zes weken. Stadsregio heeft verzuimd om binnen deze termijn een nieuw besluit te nemen. Het hoger beroep van betrokkene is dus gegrond. De Raad zal de stadsregio opdragen een beslissing op bezwaar te nemen en bekend te maken aan betrokkene. Hierbij wordt een termijn van vier weken aangehouden op straffe van dwangsom.

Een (vriendschappelijke) relatie tussen werknemer PI en (ex) justitiabele is reden voor ontslag.

Appellant was werkzaam bij een Penitentiaire Inrichting (PI). Het vermoeden is gerezen dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. De minister heeft met onmiddellijke ingang de disciplinaire straf van ontslag opgelegd. Het aan appellant verweten plichtsverzuim betreft onder meer het onderhouden van vriendschappelijke contracten met M en het niet bij zijn leidinggevende melden van deze vriendschappelijke relatie, terwijl hij wist dat M vanwege een ernstig misdrijf gedetineerd was geweest en later opnieuw was aangehouden op verdenking van een liquidatie. Appellant heeft deze gedragingen niet betwist. Het bezwaar en beroep tegen het ontslagbesluit zijn ongegrond verklaard. Appellant heeft verklaard dat zijn relatie met M binnen de PI bekend was en dat de relatie niet verder ging dan dat zij behoorden tot dezelfde vriendengroep. Volgens de gedragscode is het hebben van een relatie met een (ex-)justitiabele niet toegestaan. Appellante kende de regels en van goedkeuring van de vriendschappelijke relatie was geen sprake. Volgens het hof heeft de minister dan ook terecht vastgesteld dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. De straf van ontslag is niet onevenredig gezien de aard en ernst van dit plichtsverzuim.

Gevolgen nalaten vaststellen (functioneringsgesprek)verslagen zijn voor rekening van werkgever.

Eiser is werkzaam bij het Defensie Helikopter Commando. Er is een beoordeling vastgesteld over het tijdvlak van 2014 tot 2016. Hieruit is volgens verweerder gebleken dat het functioneren van de eiser als ‘onvoldoende’ is beoordeeld. De verweerder stelt dat het feit dat er geen functioneringsgesprek heeft plaatsgevonden niet hoeft te leiden tot het herroepen van de beoordeling. Er zijn met de eiser wel voortgangsgesprekken gevoerd, waarin de problemen rond het functioneren van de eiser zijn besproken. Hierbij zou eiser gehoord hebben dat hij zijn functioneren moest verbeteren.  In beroep voert eiser aan dat hij in zijn belang is geschaad doordat er geen functioneringsgesprek met hem is gevoerd en geen verbeterperiode is afgesproken voordat de beoordeling is opgesteld. Nu verweerder geen verslagen van die gesprekken heeft opgemaakt, kan de rechtbank niet vaststellen of deze gesprekken zijn gevoerd en of eiser in eventueel gevoerde gesprekken op zijn functioneren is aangesproken. De rechtbank is van oordeel dat de gevolgen van dit nalaten voor rekening van verweerder komt. Daarnaast ziet de rechtbank geen aanleiding dit gebrek te passeren omdat niet uitgesloten is dat eiser hierdoor in zijn belangen is geschaad.