In deze nieuwsbrief behandelen wij:

  • Bestuursverbod voor bestuurder van 12 rechtspersonen
  • Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor niet betalen transitievergoeding
  • Ontvanger niet verplicht eerst bestuurders aansprakelijk te stellen alvorens tot aansprakelijkstelling van inlener over te gaan. Read:

 

Bestuursverbod voor bestuurder van 12 rechtspersonen (31 juli 2018)

De bestuurder in kwestie is de afgelopen jaren als bestuurder en/of aandeelhouder betrokken geweest bij 109 rechtspersonen, waarvan een groot deel is ontbonden en/of failliet verklaard. Momenteel is hij bestuurder van vijftien rechtspersonen, waarvan er vier in 2017 en 2018 failliet zijn verklaard. Het faillissement van deze rechtspersonen is nog niet afgewikkeld. De (drie verschillende) curatoren in de faillissementen van de rechtspersonen hebben melding gemaakt van vermoedelijke faillissementsfraude. De administratie was steeds niet op orde. Volgens het OM is belanghebbende een veelpleger van faillissementsfraude en moet hem persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt. Het OM ziet de bestuurder als stroman en wil voorkomen dat hij nog meer schade veroorzaakt als bestuurder van verschillende rechtspersonen en verzoekt de rechtbank: bestuurder te schorsen als bestuurder van twaalf rechtspersonen, en; bestuurder een bestuursverbod op te leggen. De bestuurder heeft geen verweerschrift ingediend en is niet verschenen tijdens de mondelinge behandeling. Als gevolg hiervan gaat de rechtbank ervan uit dat de bestuurder inderdaad een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt van de faillissementen. Dat is een reden om een bestuursverbod op te leggen, de verzoeken van het OM zullen dan ook worden toegewezen.

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor niet betalen transitievergoeding (28 december 2018)

Bestuurder is namens de vennootschap een vaststellingsovereenkomst aangegaan met werknemer (eiser), waarbij is overeengekomen dat werknemer een transitievergoeding van ruim €12.500,- toekomt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bestuurder ontbindt de vennootschap en start een nieuw soortgelijk bedrijf. De nieuwe vennootschap neemt al het personeel over behalve eiser. De overeengekomen transitievergoeding wordt niet betaald. Werknemer stelt bestuurder persoonlijk aansprakelijk omdat hij de vaststellingsovereenkomst heeft gesloten terwijl hij wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet zou nakomen. Uit de omstandigheden blijkt dat dit inderdaad het geval was. Desondanks heeft bestuurder de werknemer niet gewaarschuwd voor de aankomende ontbinding. Die omstandigheden leiden de rechter tot de slotsom dat gedaagde een ernstig verwijt treft, op grond waarvan hij persoonlijk aansprakelijk is.

Tip: win juridisch advies in alvorens het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

Ontvanger is niet verplicht eerst bestuurders aansprakelijk te stellen alvorens tot aansprakelijkstelling van inlener over te gaan (31 juli 2018)

X BV drijft een onderneming gericht op asbestbestrijding. Voor deze werkzaamheden heeft zij personeel ingeleend van uitzendbureau A BV. Vervolgens heeft de ontvanger X BV aansprakelijk gesteld voor de door A BV niet-betaalde loonheffingen. In geschil is of X BV terecht aansprakelijk is gesteld. X BV stelt dat dat niet het geval is nu ontvanger geen pogingen heeft gedaan om eerst de bestuurders van A BV aan te spreken. Er mag pas tot aansprakelijkstelling van de inlener worden overgegaan nadat is gebleken dat de belastingschulden niet op die bestuurders verhaalbaar zijn, aldus X BV. De rechtbank oordeelt dat de wet geen voorrangsregels bevat voor de diverse aansprakelijkheden. Er bestaat van rechtswege een risicoaansprakelijkheid voor de inlener. Geen rechtsregel verplicht de ontvanger om pas over te gaan tot inlenersaansprakelijkheid nadat hij de mogelijkheden tot bestuurdersaansprakelijkheid heeft uitgeput. Dat de ontvanger mogelijk meer verhaalsacties tegen de bestuurders dan wel tegen A BV had kunnen nemen doet niet af aan de rechtmatigheid van de aansprakelijkstelling van X BV. De rechtbank oordeelt dat X BV aansprakelijk is voor de niet-betaalde loonheffingen.