In deze nieuwsbrief behandelen wij:

  • Verslapen is een strafwaardig plichtsverzuim
  • Verzoek om herziening is onredelijk laat ingediend en daarmee dus niet-onvankelijk
  • Strafontslag is niet gerechtvaardigd door strafrechtelijk onderzoek naar werknemer. Read:

Verslapen is een strafwaardig plichtsverzuim

Werknemer is sinds 2012 in dienst van de gemeente. In september 2014 is aan werknemer een waarschuwing gegeven omdat hij tweemaal niet is verschenen op een afspraak met de bedrijfsarts. In deze brief staat verder vermeld dat als werknemer zijn nakomt, dit zal worden gezien als verwijtbaar plichtsverzuim en dat zal worden overgegaan op disciplinaire maatregelen. Op 15 juni 2015 is werknemer niet op zijn werkplek verschenen omdat hij zich had verslapen. Het college heeft vervolgens de disciplinaire straf van een schriftelijke berisping opgelegd. De gedraging is volgens het college aan te merken als plichtsverzuim. In tegenstelling tot de rechtbank, is de Raad van mening dat er sprake is van een strafwaardig plichtsverzuim. Weliswaar valt niet iedere onschuldige fout meteen onder die noemer, en levert ook een enkele keer verslapen zeker niet altijd direct strafwaardig plichtsverzuim op, maar in dit geval was sprake van een eerdere waarschuwing binnen een relatief kort tijdsbestek, waarbij de bewuste gedragingen wel degelijk de nodige verwantschap vertonen met de gedraging die thans aan de orde is. Uit het overwogene onder 4.3 en de daar getrokken conclusie dat van strafwaardig plichtsverzuim sprake is, vloeit voort dat deze lichtste straf, anders dan door de rechtbank is overwogen, niet onevenredig aan het gepleegde plichtsverzuim is te achten.

Verzoek om herziening onredelijk laat ingediend, dus niet-ontvankelijk (19 juli 2018)

Bij zijn uitspraak van 29 juli 2010 heeft de Raad zowel de beoordeling van het functioneren van werknemer als het aan werknemer verleende ontslag in stand gelaten. Werknemer doet op 10 juli 2017 een verzoek om herziening. Volgens vaste rechtspraak geldt dat van degene die herziening vraagt van een uitspraak mag worden verlangd dat hij niet onredelijk lang wacht met de indiening van dat verzoek. Een verzoek om herziening als hier aan de orde wordt in de regel geacht onredelijk laat te zijn ingediend, indien het verzoek is ingediend meer dan een jaar nadat de indiener bekend is geworden met de daarin gestelde nieuwe feiten of omstandigheden dan wel, indien geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn gesteld, na de openbaarmaking van de uitspraak waarvan herziening wordt verzocht. Wat werknemer heeft aangevoerd, is in essentie een herhaling van wat werknemer aan zijn eerdere verzoeken om herziening ten grondslag heeft gelegd. Het herzieningsverzoek is onredelijk laat ingediend en wordt dan ook niet-ontvankelijk verklaard. Ook wordt werknemer veroordeeld in de proceskosten nu er sprake is van onredelijk gebruik van procesrecht. Het moest werknemer immers duidelijk zijn dat het verzoek volstrekt kansloos was.

Tip: Wees bewust van de termijnen waarbinnen u een verzoek om herziening kunt indienen.

Strafontslag niet gerechtvaardigd door strafrechtelijk onderzoek naar werknemer (26 juli 2018)

Werknemer was werkzaam bij de gemeente Amsterdam. In januari 2015 is aangifte gedaan van bedreiging van een aantal leidinggevenden door middel van sms-berichten, waarna een strafrechtelijk onderzoek volgt. Het college heeft werknemer vervolgens geschorst, omdat ernstige twijfels zijn ontstaan over de onschuld van werknemer. Vervolgens is werknemer ontslag verleend. Er zijn verschillende aanwijzingen om aan te nemen dat werknemer inderdaad verantwoordelijk is voor de bedreigingen. Werknemer is echter vrijgesproken, doordat niet wettig en overtuigend bewezen kon worden dat hij verantwoordelijk is voor de bedreigingen. De rechter heeft het ontslagbesluit vernietigd en geoordeeld dat het college niet aannemelijk heeft gemaakt dat werknemer de aan hem verweten gedragingen heeft begaan. Bovenal is gebleken dat het college andere mogelijke scenario’s dan dat van de betrokkenheid van werknemer niet (nader) heeft onderzocht, terwijl geen sprake is van direct bewijs tegen betrokkene.

Tip: Laat u omtrent ontslag van een werknemer altijd vooraf adviseren door een jurist.