In deze nieuwsbrief behandelen wij:

  • Eerste Kamer akkoord met Wet aanpak woonoverlast;
  • Aanpak drugs in woning op grond van Huisvestingswet;
  • Gemeente heeft verzuimd nadar onderzoek doen bij staking bezoldiging ambtenaar. Read:

Eerste Kamer akkoord met Wet aanpak woonoverlast

Het wetsvoorstel Wet aanpak woonoverlast is op 24 januari jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Aan de Gemeentewet wordt de mogelijkheid toegevoegd tot het geven van een gedragsaanwijzing bij woonoverlast. Bij woonoverlast moet gedacht worden aan een hond die voortdurend blaft, buren die de portiek niet schoon houden of geluidsoverlast. De wet maakt het mogelijk om de overlastgever een gedragsaanwijzing te geven in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing en mediation niet werken. In het uiterste geval kan de woning worden gesloten. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt.

Aanpak drugs in woning (hennepkwekerij) op grond van de Huisvestingswet

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 11 januari een opmerkelijke uitspraak gedaan over de aanpak van drugspanden. Het college van burgemeester en wethouders in Tilburg heeft een bestuurlijke boete opgelegd voor de aanwezigheid van een hennepkwekerij. De uitspraak is opmerkelijk omdat de boete is opgelegd op grond van de Huisvestingswet. Normaal gesproken wordt een boete opgelegd op basis van artikel 13b Opiumwet. Wat speelde er? De politie treft een hennepplantage aan in een woning in Tilburg. Volgens het college is de slaapkamer zonder vergunning onttrokken aan de bestemming tot wonen. Het college legt de bewoner een bestuurlijke boete op, op basis van de Huisvestingsverordening. De bewoner verweert zich bij de Afdeling en stelt dat de woonruimte nog steeds geschikt is voor bewoning. De Afdeling gaat niet mee in dit verweer en stelt de geschiktheid van de woning voorop, en niet hoe de woning feitelijk wordt gebruikt. De uitspraak leert dat de Huisvestingswet voor gemeenten mogelijkheden biedt om drugsoverlast en hennepteelt in woningen te bestrijden, maar dat dit in de praktijk toch veelal zal gebeuren op grond van de Opiumwet.

Gemeente heeft verzuimd nader onderzoek doen bij staking bezoldiging ambtenaar

Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan over de bezoldiging van een ambtenaar. De ambtenaar werd ziek. Na zijn ziekmelding vond mediation plaats en hij hervatte zijn werkzaamheden niet. In 2014 heeft het college van B&W van de gemeente zijn bezoldiging verlaagd vanwege zijn arbeidsongeschiktheid. Hij werkte in een aangepaste functie, maar uit arbeidskundig onderzoek bleek dat de functie niet passend was voor de ambtenaar. Er was ook geen oplossing om de functie passend te maken en er was geen andere passende functie binnen de gemeente beschikbaar. Vervolgens is er een re-integratietraject opgestart. Het college staakt zijn bezoldiging vanwege niet-nakoming van de re-integratieverplichtingen. De Raad komt tot de conclusie dat het college alvorens te besluiten om zijn bezoldiging te staken (op basis van artikel 7:14, tweede lid, aanhef en onder a, van de CAR/UWO), eerst overleg had moeten voeren met de bedrijfsarts dit laatste al dan niet in combinatie met een eigen verzoek om een deskundigenoordeel of zij had het gesprek met de ambtenaar over de ontstane situatie moeten aangaan. Met andere woorden, de gemeente had meer onderzoek moeten verrichten naar de mate waarin de ambtenaar in staat was om het re-integratietraject te volgen. De Raad draait het besluit van het college om zijn bezoldiging te staken terug.