In deze nieuwsbrief behandelen wij:

  • Ambtenaar ontslagen vanwege echtgenoot;
  • Wob-verzoeker is belanghebbende bij besluit Wob-verzoek en bij besluit geheimhouding;
  • Minister hoeft bij bekrachtiging Wet Normalisering Ambtenaren niet eerst naar bonden. Read:

Ambtenaar ontslagen vanwege gedrag echtgenoot

Op 10 november jl. heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat het ontslag van een ambtenaar vanwege het gedrag van haar echtgenoot in de gegeven omstandigheden terecht was. Het oordeel van de Raad is opmerkelijk, aangezien het al lastig is om plichtsverzuim aan te tonen voor gedragingen van de ambtenaar zelf. Wat speelde er in deze zaak? De ambtenaar in kwestie was werkzaam bij een gemeente waar ook haar echtgenoot werkte. Haar echtgenoot had registraties van overtredingen uit het systeem gehaald waardoor de gemeente daarvoor geen boetes meer kon opleggen. De ambtenaar is vervolgens onvoorwaardelijk strafontslag opgelegd, omdat haar echtgenoot ten onrechte 175 overtredingen uit het systeem heeft verwijderd. De overtredingen van deze ambtenaar zaten daar ook bij. Daarbij komt nog dat de ambtenaar haar echtgenoot expliciet heeft gevraagd haar overtredingen uit het systeem te verwijderen. Hiernaast is het vermoeden gerezen dat beide personen misbruik hebben gemaakt. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat er sprake is van zodanige actieve betrokkenheid van de echtgenoot bij het verwijderen van overtredingen uit het systeem dat het eigen handelen van de ambtenaar ook plichtsverzuim oplevert. Uit de uitspraak volgt dat het gedrag van de echtgenoot ernstig plichtsverzuim oplevert dat kan worden toegerekend aan de ambtenaar. Voor de vraag of een strafontslag een ambtenaar terecht is, zijn alle omstandigheden van het geval van belang (o.a. aard en de ernst van de gedragingen, actieve betrokkenheid ambtenaar).

Wob-verzoeker is belanghebbende bij besluit Wob-verzoek en bij besluit geheimhouding

De Raad van State heeft recent een opmerkelijke uitspraak gedaan. De Raad van State oordeelde dat een verzoek om informatie waarop een geheimhoudingsplicht rust op grond van de Gemeentewet, tegelijkertijd is aan te merken als een verzoek aan de gemeenteraad om die geheimhouding op te heffen. Dit houdt in dat een indiener van een Wob-verzoek zowel belanghebbende is bij het besluit op zijn Wob-verzoek als bij het besluit tot opheffing van die geheimhouding. Dit betekent in de praktijk dat als de gemeenteraad heeft besloten tot geheimhouding van een door haar gesloten overeenkomst, deze geheimhouding kan worden opgeheven na een Wob-verzoek. De gemeenteraad zal dan inhoudelijk moeten beoordelen of de geheimhouding kan worden opgeheven.

Minister hoeft bij bekrachtiging Wet Normalisering Ambtenaren niet eerst naar bonden

Het Gerechtshof in Den Haag gelast de minister niet om eerst met de bonden te praten, voordat hij de Wet Normalisering Ambtenaren bekrachtigt. Volgens het hof mag de rechter niet op deze wijze ingrijpen in het wetgevingsproces. De aanleiding voor deze uitspraak is de zaak die Ambtenarencentrales tegen de Staat hebben aangespannen. Ze willen met de minister overleggen over het wetsontwerp dat volgens hun zorgt voor een ingrijpende wijziging in hun rechtspositie. Ze verwijzen daarbij naar de Rop-regeling. Dit is een regeling waarin de overheid verplicht overleg voert met de bonden over bepaalde onderwerpen. Minister Plasterk heeft dit overleg naast zich neergelegd, omdat het gaat om een initiatiefwetsontwerp. Daarnaast vorderden de Ambtenarencentrales dat de minister het wetsontwerp niet mag bekrachtigen voordat overleg tussen hen heeft plaatsgevonden. De voorzieningenrechter wees de vordering van de Ambtenarencentrales af. Het Gerechtshof bekrachtigt nu in hoger beroep de uitspraak van de voorzieningenrechter.