In deze nieuwsbrief behandelen wij:

  • Bestuurders zijn niet aansprakelijk voor niet volledig aangeleverde administratie;
  • Werknemer terecht ontslagen na een glaasje teveel op de kerstborrel;
  • Voornemens het ondernemingsrecht verder te moderniseren. Read:

 

Bestuurders zijn niet aansprakelijk voor niet volledig aangeleverde administratie

Het hof heeft geoordeeld dat het bestuur niet aansprakelijk is voor het feit dat de curator geen administratie kan aantreffen en dat het bestuur in gebreke blijft deze aan te leveren. De bewijslast wordt niet omgekeerd: het bestuur hoeft niet te bewijzen dat is voldaan aan artikel 2:10 BW (administratieplicht). Het bestuur hoeft slechts tegenbewijs te leveren. Het bestuur leverde dit tegenbewijs met succes. Het bedrijf houdt zich sinds 1998 bezig met het coördineren van de bouw van houten woningen. De curator heeft de bestuurders diverse keren schriftelijk om afgifte van de administratie verzocht. Het hof gaat ervan uit dat de curator alleen de projectadministratie heeft aangetroffen. Het enkele feit dat de curator geen boedelbeschrijving heeft gemaakt, is onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Het hof oordeelt dat het tegenbewijs dat is geleverd door de bestuurders voldoende is. Drie jaar voor het faillissement is er wel een administratie gevoerd, waaruit alle rechten en verplichtingen van de rechtspersoon konden worden erkend. Het beroep van de curator op onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurders slaagt ook niet.

Werknemer terecht ontslagen na een glaasje teveel op de kerstborrel

Gezellig zo’n kerstborrel op je werk! Maar door een glaasje teveel op kan dit weleens uit de hand lopen. Dit gebeurde bij een bedrijf dat eind vorig jaar een kerstborrel had georganiseerd. Een werknemer keek tijdens deze borrel veel te diep in het glaasje. Onder invloed van alcohol kreeg de werknemer ruzie met zijn directeur. De werknemer zegt tegen zijn collega’s dat hij de directeur ‘door midden zou’ schoppen. Na afloop van de borrel wacht de werknemer zijn directeur op en vliegt hem aan. De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet vanwege een dringende reden. De werknemer voerde als excuus aan dat hij al 25 jaar naar alle tevredenheid in dienst was van de werkgever en dat hij onder invloed was van alcohol. Hij betoogde dat de alcohol ontremmend werkt en dat dit kan leiden tot agressie. Ook het hof oordeelt dat het gedrag van de werknemer zo ernstig was, dat ook met de persoonlijke omstandigheden in ogenschouw genomen, er sprake was van een dringende reden voor ontslag op staande voet en dat de werknemer dus terecht is ontslagen. Deze uitspraak leert dat een werknemer die op staande voet is ontslagen zich niet altijd kan verweren met een beroep op de omstandigheden van het geval. Fijne kerst!

Kabinet voornemens het ondernemingsrecht verder te moderniseren

Het kabinet gaat verder met de modernisering van het ondernemingsrecht. Dit blijkt uit de nota Voortgang modernisering ondernemingsrecht waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Er komt een nieuwe regeling personenvennootschappen, er vindt een aanpassing plaats in het NV-recht en de mogelijkheden van herstructurering via omzetting, fusie of splitsing worden verruimd. Het NV-recht wordt eenvoudiger en flexibeler. Zo wordt besluitvorming buiten vergadering versoepeld en wordt bezien of er behoefte is aan wijziging van de rechten van certificaathouders, aan stem- en winstrechtloze aandelen en een kortere oproepingstermijn van de AvA. Ook kijkt het kabinet of minderheidsaandeelhouders bij beursvennootschappen met een controlerende aandeelhouder voldoende beschermd zijn. Daarnaast zet het kabinet in op het voorkomen van belastingontduiking en witwassen bij NV’s. Verder zijn de regels voor personenvennootschappen (maatschap, vof en commanditaire vennootschap) aan vernieuwing toe om deze rechtsvormen aan te laten sluiten bij de situatie van de onderneming in nationaal en internationaal verband. Openbare vennootschappen krijgen rechtspersoonlijkheid, waardoor het voor vennoten makkelijker wordt om toe- en uit te treden. Het kabinet heeft ook plannen voor een regeling voor nationale en grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen.