In deze nieuwsbrief behandelen wij:

  • Bestuurder niet aansprakelijk voor fout invoeren administratie
  • Onjuist declareren is onrechtmatige daad gepleegd door vennootschap
  • Vrije keuze Belastingdienst welke bestuurder zij aansprakelijk stelt voor belastingschuld. Read:

Bestuurder niet aansprakelijk voor fout bij invoeren administratie.

De heer X is enig aandeelhouder en bestuurder van BV A, die op haar beurt bestuurder van en houder van 40% van de aandelen in BV B is. Bij een boekenonderzoek wordt geconstateerd dat BV B jarenlang te weinig BTW heeft afgedragen. De oorzaak hiervan is volgens de inspecteur dat een administratief medewerkster in de administratie-software een verkeerd hokje heeft aangevinkt. De accountant heeft de desbetreffende jaarrekeningen goedgekeurd. Naar aanleiding van de naheffing is in geschil of de heer X terecht aansprakelijk is gesteld voor het te betalen bedrag. Het hof oordeelt dat de ontvanger niet voldoet aan de bewijslast dat BV B opzettelijk onjuiste btw-aangiften heeft gedaan. Er is niet komen vast te staan dat er ooit een fout is gemaakt, waardoor te weinig belasting werd afgetrokken. De ontvanger maakt ook niet aannemelijk dat de heer X kennelijk onbehoorlijk heeft bestuurd. De fout had noch BV A noch BV B behoeven op te merken. Het hoger beroep van de heer X wordt gegrond verklaard.

Onjuist declareren is onrechtmatige daad gepleegd door vennootschap, maar bestuurder is daarvoor niet persoonlijk aansprakelijk.

Organisatie X is een jobcoach-organisatie waarvan gedaagde A middellijk bestuurder is. UWV heeft een controle onderzoek gehouden waaruit is gebleken dat door organisatie X teveel uren heeft gedeclareerd en een te hoog bedrag heeft ontvangen aan jobcoach-vergoeding. UWV spreekt zowel organisatie X als gedaagde A aan voor alle schade die UWV heeft geleden. De rechtbank stelt voorop dat in zijn algemeenheid het onjuist declareren, waaronder begrepen het declareren in strijd met tussen partijen geldende afspraken of regels, strijd oplevert met de ongeschreven regels van maatschappelijke betamelijkheid en daarmee onrechtmatig is.  In deze zaak is er dan ook sprake van strijd met de regels van maatschappelijke betamelijkheid en is er dus onrechtmatig gehandeld. Organisatie X is op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk, maar gedaagde A is niet aansprakelijk. Er is namelijk geen sprake van verhaalsfrustratie of enige ander persoonlijk verwijt aan de zijde van gedaagde A.

Vrije keuze van de Belastingdienst welke bestuurder zij aansprakelijk stelt voor een belastingschuld.

Een commanditaire vennootschap heeft een belastingschuld van ruim €50.000,-. De bestuurder van de commanditaire vennootschap is een naar Engels recht opgerichte limited. De bestuurder van de limited is bestuurder X, een natuurlijk persoon. Bestuurder X wordt aansprakelijk gesteld voor de belastingschuld. Vervolgens voert bestuurder X aan dat hij onterecht aansprakelijk is gesteld voor de belastingschulden van de commanditaire vennootschap omdat de limited aangesproken zou moeten worden en omdat de belastingschuld niet aan hem te verwijten is. Op grond van de Invorderingswet zijn alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de rijksbelastingen. Als een bestuurder geen natuurlijk persoon of rechtspersoon is, dan kan ‘verder gezocht’ worden naar een bestuurder (daarboven) die dat wel is. Bestuurder X kan dus aansprakelijk gesteld worden voor de belastingschuld. De limited had ook aangesproken kunnen worden, maar dat neemt niet weg dat bestuurder X ook aangesproken kan worden. De belastingdienst is dus vrij in welke bestuurder zij als eerste aanspreekt en is niet verplicht een rangorde aan te houden.