In deze nieuwsbrief behandelen wij:

  • Incasso: de veertiendagenbrief, hoe zit het nu precies?
  • Wettelijk streefcijfer mannen en vrouwen in bestuur ondernemingen van kracht.
  • Herzine Corporate Governance Code wordt wettelijk verankerd. Read:

Incasso: de veertiendagenbrief, hoe zit het nu precies?

Wilt u als schuldeiser incassokosten in rekening brengen is het noodzakelijk om eerst een aanmaning te versturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen. In deze veertiendagenbrief wordt aan de schuldenaar nog een laatste betalingstermijn van 14 dagen gesteld. Ook dient u als schuldeiser aan te kunnen tonen dat u aan de eisen van artikel 6:96 lid 6 BW hebt voldaan. Deze eisen betreffen (i) vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en (ii) aanzegging van de (hoogte van de) wettelijke rente en incassokosten. De Hoge Raad verbindt grote consequenties aan het versturen van een onjuiste aanmaning. De veertiendagentermijn vangt pas aan daags nadat de schuldenaar de aanmaning heeft ontvangen en dus niet al na verzending. Reden is dat de schuldenaar de volle 14 dagen heeft om het verschuldigde bedrag te betalen. Tevens moet de aanmaning de hoogte van de incassokosten vermelden die verschuldigd zijn wanneer niet tijdig wordt betaald. Voldoet de verzonden aanmaning niet aan de wettelijke eisen en is de termijn onjuist, verwarrend of misleidend weergegeven dan is de schuldenaar u geen incassokosten verschuldigd. Een onjuist vermelde termijn kan niet worden ‘gerepareerd’; er zal opnieuw een veertiendagenbrief moeten worden verzonden die wel aan alle eisen voldoet voordat aanspraak kan worden gemaakt op de incassokosten. Na een succesvolle aanmaning hoeft u als schuldeiser geen extra handelingen te verrichten voordat er incassokosten mogen worden berekend.

Wettelijk streefcijfer mannen en vrouwen in bestuur ondernemingen van kracht.

Uit een besluit dat is gepubliceerd in het Staatsblad blijkt dat bovenstaande wet op 13 april 2017 in werking treedt. De wet ziet op een evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen in een onderneming. Om van een evenwichtige zetelverdeling te spreken moet tenminste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen worden bezet. Wanneer deze evenwichtige zetelverdeling niet wordt gehaald, dient dit door de onderneming toegelicht te worden in het bestuursverslag. Deze wettelijke regeling geldt voor grote NV’s en BV’s. De reden voor het (opnieuw) invoeren van het wettelijk streefcijfer is dat de huidige situatie nog geen recht doet aan het potentieel aan vrouwelijk talent. De actieve benadering moet ervoor zorgen dat het aantal vrouwen in het bestuur van ondernemingen toeneemt. Tot de wet in werking treedt doet het kabinet beroep op de bereidheid van ondernemingen om te handelen in overeenstemming met het wettelijk streefcijfer.

Herziene Corporate Governance Code wordt wettelijk verankerd.

De herziene code benadrukt het belang van een transparant beloningsbeleid, onderstreept de meerwaarde van een aangename bedrijfscultuur en legt meer nadruk op de waardecreatie van een organisatie op de lange termijn. Deze herziene Corporate Governance Code is in december 2016 gepubliceerd en is tot stand gekomen onder leiding van de Commissie Van Manen. Het kabinet is positief over de herziene code en de wettelijke verankering van de code kan nu in gang worden gezet. Volgens Minister Kamp van Economische Zaken straalt de herziene code ambitie uit en zijn er belangrijke punten in opgenomen die van groot belang zijn voor beursgenoteerde bedrijven die serieus werk willen maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast speelt de herziene code in op actuele maatschappelijke discussies als vergoedingen en cultuur. Er zijn meer dan 120 reacties van betrokken partijen binnengekomen en verwerkt, waardoor de code kan rekenen op een breed draagvlak binnen de sector. Het kabinet zal de herziene code verankeren in de wet, in overleg met het bedrijfsleven. Vervolgens zal de naleving van de code worden gemonitord door een ingestelde overheidscommissie.

Voor nadere informatie over een of meer van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief (of andere onderwerpen) kunt u contact opnemen met mrs. M.S. van Dijk en A.C.C. ten Hoor, VANDIJK advocaten, Jacques Dutilhweg 471c, 3065 GL te Rotterdam, mail@vandijkadvocaten.nl. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en er zijn geen kosten aan verbonden. Indien u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen of indien u deze per e-mail wenst te ontvangen, dan kunt u ons dit laten weten. Ook kunt u het ons laten weten indien u graag een bepaald onderwerp behandeld wilt zien in een volgende nieuwsbrief.