De Bestuurlijke Procedure: De Beroepsfase

Hoe komt u in beroep tegen een beslissing op bezwaar?

Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vermeldt de termijnen die de overheid, en u als niet-overheid, maar ook de bestuursrechten in acht moeten nemen.

Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Bestuurlijke procedures verlopen nagenoeg allemaal op dezelfde manier. Het bestuursorgaan neemt een besluit. Betreft het een beslissing die betrekking heeft op 1 persoon (1 groep personen) dan heet dit een beschikking. Daartegen kunt u meestal bezwaar maken. Het bestuursorgaan beslist op uw bezwaar. Dit heet een beslissing op bezwaar. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u in beroep. Daarna heeft u nog de mogelijkheid van hoger beroep.

Hieronder treft u aan wat u in ieder geval moet weten over het beroep en de beroepfase.

Beroep

Op een beslissing op bezwaar staat in de regel beroep open. De Awb kent ook besluiten waartegen geen beroep kan worden ingesteld. Dit zijn bijvoorbeeld besluiten die een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel inhoudt.

 • Het beroep kan bij verschillende instanties aanhangig worden gemaakt. Dat kan zijn bij de (bestuurs)rechtbank, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de Centrale Raad van Beroep (CRvB) of de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak.
 • De beslissing op bezwaar van het bestuursorgaan vermeldt in principe in je in beroep kunt gaan en zoja binnen welke termijn en bij welke instantie.
 • Voor het indienen van beroep heeft u geen advocaat nodig. Een advocaat kan u natuurlijk wel daarbij helpen nu er sprake is van ongelijke partijen (overheid en burger) en het bestuursrecht complex kan zijn.

Het beroepschrift

 • Het beroepschrift moet over het algemeen uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen, worden ingediend.
 • Het bestuursorgaan moet in beginsel binnen 4 weken nadat het beroepschrift is ingediend een verweerschrift (reactie op het beroepschrift) indienen. Het bestuursorgaan kan uitstel aan de bestuursrechter verzoeken (en zal dit over het algemeen ook krijgen).

Zitting

Uw beroep wordt normaal gesproken behandeld op een zitting bij de bestuursrechter. U krijgt op de zitting de gelegenheid om u beroep mondeling toe te lichten. De rechter kan vragen stellen aan u en aan het bestuursorgaan.

 • De bestuursrechter bepaalt een zittingsdatum waarop het beroep wordt besproken. Vaak is de zitting binnen 3 maanden na het indienen van het beroepschrift. Slechts bij uitzondering blijft een zitting achterwege.
 • Als u een oproep heeft ontvangen, bent u verplicht om naar de zitting te komen. Bij een uitnodiging niet.
 • Wil u met schriftelijke stukken reageren op het verweerschrift van het bestuursorgaan, dan kan u nog tot 10 dagen voor de zitting nadere stukken indienen.
 • Als u een getuige wilt oproepen, moet u dat uiterlijk 1 week van tevoren schriftelijk aanvragen bij de rechter.
 • Een advocaat kan u tijdens de zitting bijstaan. Wenst u dat iemand anders u tijdens de zitting bijstaat, dan dient u deze partij hiervoor wel te machtigen. De machtiging dient u mee te nemen naar de zitting.
 • Aan het einde van de zitting geeft de rechter meestal aan wanneer u een uitspraak kunt verwachten.
 • Zittingen in bestuurszaken zijn in beginsel openbaar.

Geen schorsende werking

 • De beslissing op bezwaar blijft in de tussentijd wel van kracht. Een beroep heeft geen schorsende werking.
 • Heeft het van kracht blijven van de beslissing op bezwaar ernstige gevolgen voor u, dan kan bij de rechtbank een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit is een voorlopige, tijdelijke beslissing van de rechter. Indien de voorlopige voorziening door de rechter wordt toegewezen geldt deze tijdens de gehele beroepsprocedure.

De uitspraak

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan kan de termijn worden verlengd. Volgens de Awb mag de bestuursrechter de termijn maximaal 6 weken verlengen. Deze uitspraaktermijn is echter volgens vaste jurisprudentie een termijn van orde, waardoor op overtreding daarvan geen sanctie staat.
 • U krijgt de uitspraak thuisgestuurd.
 • Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak.

De rechter kan verschillende uitspraken doen over uw beroep.

Hij kan uw beroep:

1)      Gegrond verklaren

           De rechter stelt u in het gelijk. De rechter kan:

 • Het bestuursorgaan de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak.
 • Beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven
 • Zelf een nieuw besluit nemen

2)      Ongegrond verklaren

          De rechter geeft u geen gelijk.

          De beslissing van het bestuursorgaan blijft in stand.

De duur van de beroepsfase

De duur van de beroepsfase is van een groot aantal factoren afhankelijk. Dit kan gelegen zijn aan de zijde van degene die in beroep gaat (de appellant), aan de zijde van het beroepsorgaan, maar ook aan de zijde van de bestuursrechter.

Hoger beroep

Na een uitspraak van de rechtbank kunt u of het bestuursorgaan nog in hoger beroep.

Bij welke instantie dat moet, hangt af van het soort zaak.

2022-07-25T12:06:50+02:00
Ga naar de bovenkant