13okt, 17
VANDIJK advocaten - Zorg voor een juiste berekening van de transitievergoeding! Voorkom een proceskostenveroordeling! (mr. A.C. Charlotte ten Hoor)

De transitievergoeding. Het is een begrip waar sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: “WWZ”) veel over gesproken, geschreven en geprocedeerd wordt. Sinds de WWZ geldt dat bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding moet worden betaald. Deze werknemer dient dan wel minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest.

De wet geeft duidelijk aan hoe de transitievergoeding moet worden berekend. Elementen die onder meer een rol spelen zijn: loon, leeftijd en lengte van het dienstverband. Duidelijk verhaal toch?

Nee, niet altijd. Dat blijkt uit de volgende casus die werd voorgelegd aan de kantonrechter te Limburg van 13 september 2017.

Casus

Werkneemster is sinds 2003 als administratief medewerkster werkzaam in een ziekenhuis op de afdeling neurologie. Later krijgt zij de functie van medewerker CDM voor 22 uur per week. Vervolgens raakt zij 23 juni 2014 arbeidsongeschikt.

In geval van ziekte geldt dat zowel op de werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen rusten. Het ziekenhuis heeft aan werkneemster dan ook netjes passende werkzaamheden aangeboden in de scanstraat voor 16 uur per week.

De werkneemster blijft arbeidsongeschikt en het ziekenhuis vraagt dan ook toestemming aan het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Werkneemster is immers twee jaar ziek. Het ziekenhuis krijgt deze toestemming, zegt vervolgens de arbeidsovereenkomst met werkneemster op en betaalt de transitievergoeding. Werkgever berekent de transitievergoeding op basis van het laatstverdiende salaris van werkneemster. Het betreft een bedrag van € 10.087,88 bruto. Het ziekenhuis betaalt dit bedrag aan werkneemster en verwacht hiermee het boek te kunnen sluiten.

Werkneemster is echter van mening dat het ziekenhuis de transitievergoeding op basis van een verkeerd loonbedrag heeft berekend. In plaats van haar laatstverdiende loon had het ziekenhuis haar loon dat zij verdiende in haar oorspronkelijke functie moeten hanteren. Terugkeer in haar oorspronkelijke functie was immers ook het doel. Werkneemster is dan ook van mening dat het ziekenhuis nog een bedrag van € 3.288,12 bruto aan haar dient te betalen.

Beoordeling kantonrechter

De kantonrechter merkt allereerst op dat de wet (art. 7:673 lid 2 BW) aangeeft hoe de transitievergoeding moet worden berekend. Een belangrijk onderdeel hiervan is het loon. Op basis van het Besluit loonbegrip geeft de kantonrechter aan dat ten aanzien van de hoogte van het loon belangrijk is wat partijen zijn overeengekomen. De werkzaamheden in de scanstraat betroffen aangepaste werkzaamheden, aldus de kantonrechter. Deze werkzaamheden en het loon wat hierbij hoort, hebben betrekking op aangepaste werkzaamheden in het kader van re-integratie. Deze werkzaamheden en het loon betreffen niet de oorspronkelijk overeengekomen arbeid en het oorspronkelijk tussen partijen overeengekomen loon. Nu het Besluit loonbegrip aangeeft dat bepalend is het loon wat partijen oorspronkelijk zijn overeengekomen, dient het ziekenhuis het loon te hanteren wat behoorde bij de functie die werkneemster uitvoerde toen zij nog beter was.

De vraag die dan nog resteert is op basis van welk aantal uur de transitievergoeding dient te worden berekend. Op basis van 16 uur in haar aangepaste werk of op basis van 22 uur voordat werkneemster ziek werd? De kantonrechter is van oordeel dat moet worden aangesloten bij het oorspronkelijk overeengekomen aantal uren van 22.

Kortom: de kantonrechter stelt de werkneemster in het gelijk. Het ziekenhuis wordt veroordeeld tot betaling van het resterende bedrag van de transitievergoeding en dient tevens de proceskosten aan werkneemster te voldoen.

Conclusie

U doet er als werkgever verstandig aan om op een juiste wijze de transitievergoeding te berekenen dan wel u hierover te laten informeren. Doet u dat niet dan loopt u het risico dat u de gang naar de rechter moet maken en dan de deksel op uw neus krijgt. Dat is jammer en brengt onnodig kosten met zich mee. Zorg daarom dat u zich juist laat informeren!

Heeft u nog vragen? Bel of mail gerust!

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

Oktober 2017.

Meer informatie? Neem contact met ons op!