3dec, 17
VANDIJK advocaten - Ziekte en re-integratie: Voorkom een nieuwe loondoorbetalingsverplichting!

Arbeidsongeschiktheid, re-integratie, passende arbeid” het zijn begrippen die werkgevers hoofdbrekens, tijd en frustratie kosten. Toch is het van groot belang om op de hoogte te zijn of om u te laten adviseren ten aanzien van de verplichtingen en de wettelijke regelgeving. Dat geldt zowel voor u als ondernemer maar ook voor de zieke werknemer. Geen enkele werkgever wil immers te maken krijgen met een loondoorbetaling van langer dan 104 weken. En een bijkomende reorganisatie maakt het geheel nog ingewikkelder.

Passende arbeid

Een werkgever is verplicht om aan haar zieke werknemer passende arbeid aan te bieden. In de praktijk betekent dit soms dat de zieke werknemer een nieuwe functie gaat uitoefenen. Maar stel dat de werknemer opnieuw ziek wordt. Betekent dit een nieuwe loondoorbetalingsverplichting voor wederom 104 weken? Dat risico bestaat inderdaad. Wanneer ontspringt u de dans? Dat blijkt uit de volgende casus die werd voorgelegd aan het Gerechtshof te Den Haag van 21 november 2017.

 

Casus

Werkneemster is sinds 1994 bij werkgever in dienst voor 36 uur per week. Per 1 juli 2004 verricht zij werkzaamheden als wetenschappelijk onderzoeker senior. Helaas valt de wetenschappelijk onderzoeker op 29 mei 2007 uit wegens ziekte. Zij is volledig arbeidsongeschikt. Op 17 juni 2008 begint zij met de re-integratie zodat zij vervolgens in november 2008 voor 24 uur haar werkzaamheden kan hervatten.

Als gevolg van een reorganisatie vervalt de functie van wetenschappelijk onderzoeker senior. Na de reorganisatie gaat de werkneemster per 1 november 2009 aan de slag als senior projectleider voor 24 uur per week. Helaas valt de werkneemster in juli 2010 opnieuw uit in verband met ziekte. Per 26 augustus 2010 ontvangt de werkneemster een uitkering van het UWV. Werkgever gaat echter ook door met het betalen van haar loon. Was dit echter wel nodig? Kennelijk is die vraag ook bij de betreffende werkgever boven komen drijven. Reden om een procedure te starten. Werkgever stelt zich vervolgens op het standpunt dat het loon over de periode van 29 juli 2010 t/m december 2011 onverschuldigd is betaald.

Werkneemster kan zich geenszins in het standpunt van de werkgever vinden. Naar haar mening is een situatie van “nieuw bedongen arbeid” ontstaan. Dat betekent dat zij inmiddels in een nieuwe functie werkt en geenszins meer werkzaamheden verricht in het kader van de re-integratie. Een nieuwe uitval betekent dan een nieuwe ziekteperiode en uiteraard een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van minimaal 104 weken.

Beoordeling gerechtshof

Het hof merkt allereerst op dat partijen in november 2009 een aanhangsel op de arbeidsovereenkomst hebben ondertekend. Het aanhangsel geef aan dat “werkneemster met ingang van 1 november 2009 werkzaam is als senior projectleider en dat voor het overige geen wijziging optreedt in haar rechtspositie”.

Kortom: er is geen nieuw bedongen arbeid ontstaan, aldus het hof. Werkneemster voert wel andere werkzaamheden uit maar dat vindt plaats op basis van de in 1994 overeengekomen arbeidsovereenkomst.

De stelling van werkneemster dat zij per 1 november 2009 nieuwe werkzaamheden uitvoert die afwijken van haar oorspronkelijk werkzaamheden, snijdt geen hout.

Het hof Den Haag vindt belangrijk wat partijen schriftelijk hebben afgesproken. Is er een nieuwe arbeidsovereenkomst tussen partijen opgesteld voor de functie van senior projectleider? Zo nee, dan is er geen nieuwe functie ontstaan en alsdan geen nieuwe loondoorbetalingsverplichting voor een nieuwe periode van 104 weken ziekte.

Conclusie

In deze casus komt de werkgever er goed mee weg. De vraag is echter wel of er wellicht ook niet meer naar de feiten en omstandigheden gekeken had moeten worden. Ik sluit niet uit dat de uitkomst in een vergelijkbare casus mogelijk tot een andere uitkomst had geleid. Laat u in het geval van re-integratie dan ook goed adviseren over de do’s en don’s. Voorkom een nieuwe loondoorbetalingsverplichting!

Heeft u nog vragen? Bel of mail gerust!

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

December 2017.

Meer informatie? Neem contact met ons op!