13mei, 16
VANDIJK advocaten - Het is bijna 1 juli 2018: heeft u uw basiscontract al klaar? (mr. A.C. Charlotte ten Hoor) 1

Op 14 april 2016 is de wet VTH in werking getreden. Met de wet wordt de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (hierna: Wabo) gewijzigd.

De wet beoogt een betere vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het basistakenpakket milieu wordt uitgevoerd door omgevingsdiensten en is wettelijk vastgelegd. In dit kader wordt vooral paragraaf 5.2 van de Wabo gewijzigd. In de nieuwe situatie worden bij Algemene maatregel van bestuur ‘taken aangewezen die in ieder geval in het verband van een omgevingsdienst’ worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om ‘beheersing van gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken of installatie voor industriële activiteiten’. Er zijn 29 omgevingsdiensten, waarvan er 6 toezicht zullen houden op complexe risicovolle bedrijven, waaronder chemische industrie. In de oude situatie was dit nog niet geregeld in de Wabo.

Gemeenten en provincies houden bevoegd gezag voor de taken. Doordat de uitvoering van de taken en deskundigheid bij meerdere omgevingsdiensten wordt neergelegd, wordt de kwaliteit van de handhaving verbeterd. Gemeenten en provincies moeten verordeningen opnemen over de gewenste kwaliteit van de vergunningverlening en handhaving van hun milieutaken. De wet voorziet verder in een betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen provincies, gemeenten, waterschappen, OM en politie bij de uitvoering en handhaving van de milieu regelgeving. Er komt ook een AMvB VTH waarin het Besluit Omgevingsrecht wordt aangepast.

Meer informatie? Neem contact met ons op!