8jun, 17
VANDIJK advocaten - Wet DBA: handhaving uitgesteld tot 1 juli 2018! (mr. A.C. Charlotte ten Hoor)

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties ingegaan. Waar voorheen een VAR-verklaring werd aangevraagd, geldt per 1 mei 2016 dat er met Modelovereenkomsten dient te worden gewerkt.

VAR-verklaring

De VAR is een verklaring die werd afgegeven door de Belastingdienst waarmee de bedrijfsrechtelijke status van een professional werd bepaald. Vervolgens ontstond er een vrijwaring voor inleners/opdrachtgevers met betrekking tot de loonbelasting.

De essentie van de VAR is dat er vooraf werd besloten of een ZZP’er voldeed aan de criteria van zelfstandigheid. Steekproefsgewijs vond achteraf een controle plaats om te kijken of een ZZP’er wel degelijk zelfstandig is.

Modelovereenkomst

In plaats van een VAR dient er per 1 mei 2016 te worden gewerkt met Modelovereenkomsten. Dat betekent dat een ZZP’er niet meer een VAR kan aanvragen waardoor de opdrachtgever dus gevrijwaard is. In het verleden werd vaak een overeenkomst van opdracht gesloten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarbij de opdrachtnemer een VAR diende te hebben. In plaats daarvan moet er worden gewerkt met een speciale overeenkomst die aan een aantal eisen dient te voldoen: de Modelovereenkomst.

Handhaving door de Belastingdienst

Hoewel het verstandig is om reeds heden met Modelovereenkomsten te werken, is de handhaving van de Wet DBA wederom uitgesteld tot 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en ZZP’ers tot die datum geen naheffingen en boetes krijgen. Let op: er worden wel heffingen en naheffingen verstrekt indien sprake was van “kwaadwillendheid”.

Wat wordt bedoeld met “kwaadwillendheid”?

“U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).” aldus de Belastingdienst. Het is dan ook van belang dat opdrachtgevers en opdrachtnemers goed in de gaten houden of er wel degelijk een zekere zelfstandigheid bestaat of dat er strikt genomen sprake is van een dienstbetrekking/een arbeidsovereenkomst. Heeft u hier vragen over of wenst u een Modelovereenkomst te laten opstellen? Neem dan contact op met mr. A.C.C. (Charlotte) ten Hoor.

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

juni 2017

Meer informatie? Neem contact met ons op!