12apr, 19
VANDIJK advocaten - Vrije advocaatkeuze rechtbijstandverzekering OOK bij bemiddeling én buitengerechtelijke onderhandelingen (Justian Bohr)

Transitievergoeding zieke werknemers

Onder een aantal omstandigheden dient een werkgever bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer een transitievergoeding betalen. Dit geldt ook bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer. Voor werkgevers voelt dit vaak wrang aangezien gedurende de ziekteperiode eerst veel kosten zijn gemaakt in verband met de re-integratieverplichtingen en vervolgens aan het einde van het contract ook nog eens dient te worden afgerekend. Toch heeft de wetgever ervoor gekozen dat ook langdurig zieke werknemers recht hebben op de transitievergoeding. Dit houdt echter een enorme kostenpost in voor werkgevers. Gevolg is dat veel werkgevers deze dienstverbanden niet beëindigen en er ‘slapende dienstverbanden’ ontstaan.  Goed nieuws: werkgevers kunnen binnenkort een compensatie aanvragen. Dit geldt voor betaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015.

Wet Compensatie Transitievergoeding

Per 1 april 2020 gaat de Wet Compensatie Transitievergoeding in. Dat betekent dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden een betaalde transitievergoeding via het UWV gecompenseerd kunnen krijgen. Belangrijk is dat het hier gaat om betaalde transitievergoedingen aan langdurig zieke werknemers. Het betalen van een transitievergoeding aan langdurig zieke werknemers behoeft dan geen drempel meer te zijn voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Werkgever krijgen de betaalde transitievergoeding dan immers terug.

Voorwaarden

De aanvraag voor de compensatie moet bij het UWV worden ingediend. De compensatie geldt zoals gezegd voor transitievergoedingen betaald vanaf 1 juli 2015. Het is dan ook verstandig uw administratie te raadplegen en na te gaan of er nog vergoedingen gecompenseerd kunnen worden. Voor betaalde vergoedingen in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 geldt dat de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 bij het UWV dient te zijn ingediend. Voor vergoedingen betaald na 1 april 2020 geldt dat de aanvraag binnen zes maanden na de laatste betaling moet zijn ingediend. Tevens dient aanvullende informatie bij het UWV te worden ingediend omtrent onder meer de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte.

Slapend dienstverband

Afscheid nemen van een zieke werknemer is in veel gevallen voor een werkgever een enorme financiële hobbel. Een hobbel die tot gevolg heeft dat werkgevers deze dienstverbanden laten voortbestaan. Dit worden ook wel ‘slapende dienstverbanden’ genoemd. De Wet Compensatie Transitievergoedingen biedt voor u wellicht een mogelijkheid alsnog afscheid te nemen van deze werknemers. U dient er wel rekening mee te houden dat het UWV de transitievergoeding compenseert op basis van de datum van het einde van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever terwijl werknemers recht hebben op een transitievergoeding per datum einde dienstverband.

Wanneer beëindigen?

Hoewel de Wet Compensatie Transitievergoeding nog niet in werking is getreden, kunt u nu al alsnog slapende dienstverbanden beëindigen. Voordeel hiervan is dat het dienstverband eerder eindigt en het bedrag van de transitievergoeding minder oploopt. Het wel of niet oplopen van het bedrag van de transitievergoeding is overigens ook weer afhankelijk van de leeftijd van de zieke werknemer. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 wordt deze berekening immers gewijzigd. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de slapende dienstverbanden pas  later te beëindigen. Nadeel is dat het dienstverband doorloopt en daarmee ook het bedrag van de transitievergoeding oploopt voor het gedeelte wat u niet vergoed krijgt.

Bent u verplicht slapende dienstverbanden te beëindigen?

Natuurlijk biedt de Wet Compensatie Transitievergoeding een mogelijkheid om slapende dienstverbanden alsnog te beëindigen. Maar bent u daar wel toe verplicht? In een volgend artikel hoop ik daar meer over te vertellen. Heeft u vragen? Neem dan gerust eerder contact op.

Tips

  • Check uw administratie ten aanzien van betaalde transitievergoedingen. Mogelijk kunt u een aantal vergoedingen gecompenseerd krijgen.
  • Houd de termijnen voor het indienen van een aanvraag goed in de gaten!
  • Heeft uw onderneming ‘slapende dienstverbanden’? Bepaal of u deze dienstverbanden wilt beëindigen.
  • Bent u voornemens slapende dienstverbanden te beëindigen? Bepaal per dienstverband per welke datum u het dienstverband gaat beëindigen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met mr. A.C.C. (Charlotte) ten Hoor.

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

April 2019.

Meer informatie? Neem contact met ons op!