27jul, 16
VANDIJK advocaten - Testament niet aangepast, 11-jarige zoontje enig erfgenaam (mr. Wim J.G. Schröder)

Onlangs heeft het Hof een interessante erfrechtelijke uitspraak gedaan. Deze uitspraak illustreert het belang van het (tijdig) aanpassen van een testament na een geboorte of een andere belangrijke levensgebeurtenis.

De casus:

Een man (hierna: erflater) liet in 2003 een testament opmaken waarin, zonder achterlating van afstammelingen, zijn vrouw als enige erfgenaam was benoemd. Zij waren niet gehuwd en ook geen geregistreerd partnerschap aangegaan. Verder was in het samenlevingscontract voor beide partners voorzien in wederzijds nabestaandenpensioen en een verblijvingsbeding voor de eigen woning. In 2004 werd de zoon van de erflater en de vrouw geboren.  Het testament is naar aanleiding van de geboorte van hun zoon niet aangepast.

Na het overlijden van de erflater in 2013, kreeg zijn 11-jarige zoon een aanslag erfbelasting opgelegd naar een verkrijging ter grootte van de gehele nalatenschap minus de vrijstelling voor kinderen. De aanslag zou tot een te hoog bedrag zijn vastgesteld, omdat de partner ook recht zou hebben op de helft van de nalatenschap, aldus de zoon. Volgens de zoon kon het niet de bedoeling van zijn overleden vader zijn geweest om zijn moeder van de nalatenschap uit te sluiten.

Het Hof oordeelt dat de zoon als erfgenaam van erflater kan worden aangemerkt nu de vrouw niet met erflater was gehuwd en niet geregistreerd was als partner. De vrouw is in het testament aangewezen als erfgenaam in het geval er geen afstammelingen waren. Uit het testament bleek niet dat de partner van de erflater recht had op een deel van de nalatenschap, daarom was slechts de zoon erfgenaam. Dat de intentie zou bestaan bij de erflater om zijn vererving anders te regelen in die zin dat de partner tevens zou moeten worden aangemerkt als erfgenaam in het geval er wel afstammelingen zouden zijn, is niet op te maken uit het testament of uit het samenlevingscontract. Volgens het Hof is er geen sprake van een ongelukkige redactie van het testament. Ook is niet duidelijk gemaakt dat erflater zou zijn vergeten het testament aan te passen.

Het Hof komt tot de conclusie dat de aanslag terecht aan de zoon is opgelegd, omdat uit het testament niet voortvloeit dat de zoon slechts een gedeelte van de nalatenschap toekomt. Hij is namelijk aan te merken als enig erfgenaam van de erflater.

Gerechtshof Den Haag, 10 juni 2016 (gepubliceerd op 22 juni 2016), ECLI:NL:GHDHA:2016:1763

Meer informatie? Neem contact met ons op!