11sep, 17
VANDIJK advocaten - Recreant laat huur onbetaald: Beperking faciliteiten camping en caravan vernietigd

Tijdens de vakantieperiode trekken ieder jaar vele Nederlanders richting de camping. Op het moment dat onderhavig vonnis werd gewezen, genoot nagenoeg gans Nederland vakantie. Het mag ook geen wonder heten dat vakantieperikelen en juridische geschillen in sommige gevallen hand in hand gaan. In onderhavige kwestie ging het om een staanplaats op een camping, waarvoor de recreant geen huur meer betaalde, waarna de camping overging tot het beperken van de geboden faciliteiten op het vakantiepark.

Huurovereenkomst tussen camping en recreant

De recreant was op basis van de huurovereenkomst in 2014 een bedrag van € 2.697,30 inclusief btw  (bestaande uit milieutoeslag, voorschot energie, 10 Ampère, een autokaart en diverse heffingen) verschuldigd. Recreant heeft dit volledige bedrag onbetaald gelaten. In 2015 was de recreant op basis van de huurovereenkomst een bedrag van € 4.107,30 verschuldigd aan de camping, maar hiervan heeft hij slechts een bedrag betaald van € 900,00.

Aangezien de recreant een groot gedeelte van de vordering onbetaald heeft gelaten, is de camping een gerechtelijke procedure gestart, teneinde de achterstallige huur van voornoemde recreant te vorderen.

Betaling achterstallige huur

Recreant stelt zich op het standpunt dat de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen het betalen van de volledige jaarfacturen, nu gedaagde geen toegang meer had tot het park en derhalve geen gebruik kon maken van de faciliteiten.

Het standpunt van de recreant wordt echter gepasseerd door de rechter. De rechter oordeelt namelijk dat de volledige huursom is verschuldigd, ook al heeft de recreant geen gebruik kunnen maken van (de meeste) van de aangeboden faciliteiten. Volgens de kantonrechter komt dit namelijk geheel voor risico van de recreant. Het is namelijk de recreant die zijn verplichtingen niet nakomt, waarop de camping de sanctie van beperking van het gebruik van de voorzieningen stelt.

Ten aanzien van de verschillende onderdelen van de facturen, oordeelt de rechter dat voor wat betreft het voorschot aan energiekosten het op de weg van de camping had gelegen om een afrekening van deze energiekosten op te stellen. Vast is komen te staan dat deze recreant weinig gebruik heeft gemaakt van zijn caravan. Om die reden acht de kantonrechter het niet redelijk om het volledige voorschot bij de recreant in rekening te brengen. De gevorderde energievoorschotten komen derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.

Verder vordert de recreant in reconventie nog schadevergoeding in verband met het voortijdig ontruimen van de standplaats door de camping. Daaromtrent oordeelt de kantonrechter dat het aan de recreant was om de standplaats te ontruimen. Nu de recreant niet aan zijn ontruimingsverplichting heeft voldaan en de camping hem daartoe wel schriftelijk heeft gesommeerd, mocht de camping tot ontruiming overgaan.

Deze uitspraak leert des te meer dat het (als recreant) van belang is om de verplichtingen uit hoofde van een bestaande overeenkomst na te leven.

jdevilee@vandijkadvocaten.nl

Meer informatie? Neem contact met ons op!