25feb, 18
VANDIJK advocaten - Ontbinding wegens disfunctioneren zonder verbetertraject: (on)mogelijk? (Mr. A.C. Charlotte ten Hoor)

U heeft een werknemer die niet functioneert. Eigenlijk wilt u het liefste afscheid nemen. Maar hoe?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het afscheid nemen van een disfunctionerende werknemer er niet makkelijker op geworden. Althans, niet via de kantonrechter. De eisen die de wet stelt aan dossieropbouw van een disfunctionerende werknemer zijn hoog. Het gevolg is dat veel ontbindingsverzoeken op basis van disfunctioneren worden afgewezen. Loont het dan niet om een dergelijk ontbindingsverzoek in te dienen?

Casus

Sinds 1997 is werkneemster werkzaam bij het Laurentius Ziekenhuis als keukenassistent. Als gevolg van een reorganisatie in 2008 veranderde de werkwijze in de keuken. Werkneemster diende zelfstandiger te werken dan voorheen. Kennelijk was dit lastig voor werkneemster. In ieder geval werd zij in 2012 aangesproken op haar functioneren. In de periode tussen februari 2015 en september 2016 vonden diverse gesprekken plaats over haar functioneren.

Het Laurentius Ziekenhuis liet het er niet bij zitten en schakelde een extern bureau in om haar niveau te bepalen en te laten adviseren welke scholing en/of begeleiding hierbij kan passen. Dit bureau concludeerde vervolgens dat de functie van keukenassistent wat te hoog gegrepen was voor werkneemster. Laurentius heeft werkneemster vervolgens in de afwaskeuken ingezet. Ook dat werkte echter niet. Laurentius was het zat en bood aan de werkneemster een vaststellingsovereenkomst aan. Werkneemster meldde zich echter ziek en werd vervolgens geopereerd. Hierop besloot het Laurentius Ziekenhuis om (een week na de operatie) een ontbindingsverzoek op basis van disfunctioneren in te dienen bij de kantonrechter.

Oordeel kantonrechter, Rechtbank Limburg, 12 mei 2017

De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek toe. Werkneemster is het hier echter niet mee eens en gaat in hoger beroep.

Oordeel Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 11 januari 2018

Werkneemster is het niet eens met het oordeel van het Hof dat het Laurentius Ziekenhuis voldoende onderbouwd heeft dat (1) werkneemster ongeschikt is voor het verrichten van haar werkzaamheden, en (2) haar voldoende tijd is gegund om haar functioneren te verbeteren. Tevens is werkneemster van mening dat er sprake is van een opzegverbod en dat – mocht er al sprake zijn van disfunctioneren – dit  het gevolg is van ziekte en gebreken.

Het Hof is van oordeel dat het Laurentius Ziekenhuis werkneemster voldoende duidelijk heeft gewezen op haar tekortschieten in haar functioneren. Ook heeft het Laurentius Ziekenhuis zich voldoende ingespannen om het functioneren te verbeteren. Tevens heeft het Laurentius Ziekenhuis gesteld dat er geen minder complexe werkzaamheden in het ziekenhuis voorhanden zijn dan in de afwaskeuken.

Het Hof gaat niet al te uitgebreid in op de stelling van werkneemster dat er sprake zou zijn van een opzegverbod. Het Hof geeft aan dat het ontbindingsverzoek geen verband houdt met de ziekte en de operatie van werkneemster.

Kortom: het Hof vindt dat de kantonrechter terecht het ontbindingsverzoek van het Laurentius ziekenhuis heeft toegewezen.

Had het Laurentius Ziekenhuis niet eerst een verbetertraject moeten voltooien?

Dat is een vraag die bij deze uitspraak gesteld kan worden. Over het algemeen wordt immers een verbetertraject van zes maanden vereist. Tevens is er vooral mondeling aan werkneemster teruggekoppeld dat zij niet functioneerde. Dat was immers de het gebruik en de cultuur binnen de afdeling catering. Het Hof is echter van mening dat werkneemster dit onvoldoende heeft weersproken en gaat dan ook uit van de juistheid van de stellingen van het ziekenhuis. Verder vindt het Hof dat voldoende is komen vast te staan dat werkneemster onvoldoende functioneerde. Het feit dat er ook geen lagere functie dan in de afwaskeuken beschikbaar was, speelt kennelijk ook een rol. Of een andere kantonrechter het ontbreken van een verbetertraject echter eveneens voor lief had genomen, vraag ik mij sterk af. U doet er dan ook verstandig aan een verbetertraject te starten of u goed te laten adviseren over een alternatief.

Heeft u vragen hoe om te gaan met een disfunctionerende werknemer? Neem dan contact op met mr. A.C. (Charlotte) ten Hoor.

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

Februari 2018.

Meer informatie? Neem contact met ons op!