21apr, 16
VANDIJK advocaten - Omwonende ‘belanghebbende’ bij een omgevingsvergunning?

Op 16 maart 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over het begrip belanghebbende bij een omgevingsvergunning voor milieu.

Aanleiding voor de uitspraak was het bezwaar van een omwonende van het attractiepark Walibi Holland tegen de verleende omgevingsvergunning voor milieu waarmee het park kan worden veranderd en uitgebreid.

De omwonende woont op 5 kilometer van het park en stelt geluidhinder te ondervinden van de festivals op het park. Om met succes actie tegen de gevolgen van de omgevingsvergunning te kunnen ondernemen, moet de omwonende echter wel eerst belanghebbende zijn.

Volgens vaste rechtspraak zijn bewoners van percelen waarop milieugevolgen van een inrichting (in dit geval het park) kunnen worden ondervonden, belanghebbenden bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieu voor die inrichting. De Afdeling heeft in 2012 nog bepaald dat daarbij niet van belang is in welke mate milieugevolgen kunnen worden ondervonden.

Met de uitspraak van 16 maart is daar nu verandering in gekomen. De Afdeling heeft hierin bepaald dat voor belanghebbende bij een omgevingsvergunning voor milieu aannemelijk moet zijn dat ter plaatse van de woning op het perceel van de omwonende gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden. Het is daarom niet meer voldoende om louter te stellen dat enig (nadelig) effect te verwachten is. Met deze uitspraak is het lastiger geworden om met succes bezwaar te maken tegen (de gevolgen van) omgevingsvergunningen voor milieu. De omwonende in deze zaak heeft dat ondervonden. De Afdeling heeft bepaald dat zij geen belanghebbende is omdat ze niet aannemelijk heeft kunnen maken dat haar vrees voor geluidhinder op meer dan een vermoeden gebaseerd was.

Meer informatie? Neem contact met ons op!