26mei, 17
VANDIJK advocaten - Geschil tussen een zee- en binnenvaart VMBO school en leerling

In navolging van Amerikaanse televisieprogramma’s, zoals Auction Kings en Storage Wars zijn veilingen van producten en/of diensten ook in Nederland in opkomst. Denk bijvoorbeeld aan websites zoals ticketveiling.nl. Steeds vaker komt men veilingwebsites tegen. Op deze veilingwebsites is het de bedoeling om binnen een bepaald tijdsbestek het hoogste bod uit te brengen op een product en/of dienst die in werkelijkheid veelal duurder is. Het is niet ongebruikelijk dat zich ook in deze branche, geschillen voordoen. Onderstaand voorbeeld van de Rechtbank Amsterdam illustreert deze gang van zaken.

Imitatie velgen Mercedes Benz

In de kwestie die werd voorgelegd aan de kantonrechter te Amsterdam ging het om de volgende feiten. Een consumentkoper heeft op de website van BVA Auctions een set 18 inch velgen aangeboden, met als nadere vermelding: ‘geschikt voor Mercedes Benz’. De consumentkoper heeft de velgen uiteindelijk gekocht voor een bedrag van € 912,34. Aangezien de consumentkoper ook sensoren wilde laten aanbrengen op de velgen, heeft de koper de auto naar een gespecialiseerde garage gebracht. Hier is geconstateerd dat het de gekochte velgen, imitatievelgen bleken te zijn. Aangezien de koper stelt hiervan niet op de hoogte te zijn geweest, stelt de koper BVA Auctions aansprakelijk voor de geleden schade. BVA Auctions stelt zich echter op het standpunt dat zij heeft aangegeven dat zij in casu niet heeft aangegeven dat het ging om een Mercedes velg, maar om een velg die geschikt was voor (onder andere) Mercedes. De koper vindt dit misleidend, ontbindt buitengerechtelijk de koopovereenkomst en start een gerechtelijke procedure teneinde de aankoopprijs terug te vorderen.

Juridisch kader

Op grond van de wet handelt een handelaar onrechtmatig wanneer hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is. Een handelspraktijk wordt als onrechtmatig aangemerkt wanneer er sprake is van een misleidende handelspraktijk, waarbij de voorstelling van zaken en/of de commerciële communicatie een rol speelt bij de beoordeling van de misleidende handelspraktijk. Indien en voor zover een handelspraktijk oneerlijk is, dan is de handelaar gehouden om de eventueel hieruit voortvloeiende schade te vergoeden aan de koper.

Gerechtelijke procedure

Nu het in deze kwestie gaat om een imitatieset, is een lekkage ontstaan waardoor de band langzaam leeg liep. De koper wenst de koop ongedaan te maken. De kantonrechter stelt zich allereerst voor de vraag of er een koopovereenkomst is gesloten tussen partijen of dat BVA Auctions slechts als bemiddelaar heeft opgetreden. De rechter oordeelt hierover dat de koper er in deze kwestie vanuit mocht gaan dat BVA Auctions de verkopende partij was. Op grond van de wet overweegt de kantonrechter voorts als volgt: ‘Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algehele presentatie van de informatie, zoals onder meer ten aanzien van de aard van het product of de voornaamste kenmerken van het product zoals de uitvoering’. De kantonrechter vindt dat de stickers op de velg de bedoeling hadden om de velgen de hoedanigheid van een Mercedes velg te geven. De kantonrechter is dan ook van mening dat BVA Auctions een onjuiste mededeling heeft gedaan over één van de belangrijkste aspecten van de velg. Ook de formulering van de advertentie versterken de indruk dat het om een Mercedes Benz velg gaat en dat dat gemiddelde consument hierop mag afgaan. Volgens de kantonrechter is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk. In casu geeft de kantonrechter aan dat de koopovereenkomst op goede gronden is ontbonden, zodat de vordering tot terugbetaling van de koopprijs in dit geval toewijsbaar is.

Jacintha Devilee

mr. J.A. Jacintha Devilee

Meer informatie? Neem contact met ons op!