21apr, 16
VANDIJK advocaten - Ladingdiefstal

Is vervoerder aansprakelijk voor de schade die de afzender lijdt door diefstal van de lading en zo ja, tot welk bedrag (wel of geen beperking aansprakelijkheid). Volgens het hof zijn van belang de zogenaamde 5-januari-arresten van de Hoge Raad, waaruit volgt dat van roekeloos gedrag met de wetenschap dat de schade waarschijnlijk daaruit zou voortvloeien (bewuste roekeloosheid) zoals bedoeld in art. 8:1108 lid 1 BW sprake is, wanneer degene die zich aldus gedraagt het aan zijn gedraging verbonden gevaar kent en zich ervan bewust is dat de kans dat het gevaar zich zal verwezenlijken aanzienlijk groter is dan de kans dat dit niet zal gebeuren, maar zich door een en ander niet van dit gedrag laat weerhouden (rov. 4.3.2). De stelplicht en de bewijslast dat sprake is van bedoelde bewuste roekeloosheid rusten volgens het hof in beginsel op de afzender. Onder de CMR is de beperkte aansprakelijkheid regel en onbeperkte aansprakelijkheid uitzondering. Het is aan degene die zich op zo’n uitzondering beroept, om dat te bewijzen. De door vervoerder gevorderde verklaring voor recht dat sprake is van beperkte aansprakelijkheid van de vervoerder zal worden toegewezen, tenzij afzender feiten stelt en zo nodig bewijst die tot een ander oordeel nopen (rov. 4.3.3- 4.3.4). Het hof is van oordeel dat afzender, mede gezien de gemotiveerde betwisting door vervoerder, onvoldoende heeft gesteld voor de conclusie dat in dit geval sprake is van toepasselijkheid van art. 29 CMR onder de voorwaarden die de Hoge Raad in de 5-januari-arresten daaraan stelt. Er is onvoldoende gesteld om de door afzender gestelde wetenschap of betrokkenheid van de chauffeur bij de diefstal te onderbouwen. Evenmin is voldoende gesteld voor de conclusie dat zo de chauffeur zich er al van bewust was dat op de plaats van het voorval een diefstalrisico bestond, hij moet hebben beseft dat de kans dat de diefstal zich zou verwezenlijken aanzienlijk groter was dan de kans dat dit niet zou gebeuren maar dat hij zich door een en ander niet van zijn gedrag – het overnachten in de Malagastraat – heeft laten weerhouden. Daarom passeert het hof het bewijsaanbod dat afzender in dit verband heeft gedaan.

(ECLI:NL:PHR:2015:190)

Meer informatie? Neem contact met ons op!