29jul, 17
VANDIJK advocaten - Vrije advocaatkeuze rechtbijstandverzekering OOK bij bemiddeling én buitengerechtelijke onderhandelingen (Justian Bohr)

Ontslag, transitievergoeding, billijke vergoeding, het zijn begrippen die sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) regelmatig onderwerp van discussie zijn.

Transitievergoeding

Sinds de WWZ per 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding. Dat betekent dat bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 maanden de werkgever aan de werknemer een vergoeding dient te betalen. De hoogte wordt bepaald door de lengte van het dienstverband en de hoogte van het salaris. De leeftijd van de werknemer kan ook een rol spelen. De transitievergoeding is een recht. Welke vergoeding dient een werkgever echter te betalen als in strijd met de wettelijke regels een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd? Voor 1 juli 2015 hadden kantonrechters daar een speciale formule voor, de kantonrechtersformule. Per 1 juli 2015 kan de kantonrechter in bepaalde gevallen bepalen dat de werkgever een billijke vergoeding aan de werknemer dient te betalen.

Billijke vergoeding

Na 1 juli 2015 is er veel onduidelijkheid ontstaan over de wijze van berekening van de billijke vergoeding. De ene kantonrechter vindt dat in de vergoeding een “punitief element” tot uitdrukking dient te komen terwijl een andere kantonrechter zich er nog aan waagt de vertrouwde kantonrechtersformule te gebruiken.

Welke aspecten dient een rechter bij de berekening van een billijke vergoeding mee te wegen? De Hoge Raad boog zich hier recentelijk over.

Uitspraak Hoge Raad 30 juni 2017

Casus

Werkneemster is eind 1989 in dienst getreden bij New Hairstyle. Zij werkte vier uur per week op maandagmiddag. In 2014 ontstond er een conflict tussen partijen. Werkneemster kreeg schoonmaakwerk opgedragen in plaats van haar gebruikelijke werkzaamheden. In 2015 ontstond er een conflict over het opnemen van vakantie. New Hairstyle heeft vervolgens de arbeidsovereenkomst met werkneemster opgezegd zonder toestemming van het UWV. Werkneemster is het hier niet mee eens en vordert onder meer een billijke vergoeding van € 57.669,07.

Hof

Het Hof is van oordeel dat werkgever aan werkneemster een billijke vergoeding moet betalen van € 4.000,-. New Hairstyle wilde immers doelbewust van werkneemster af en heeft in strijd met de wettelijke voorschriften afscheid genomen van werkneemster. Het Hof vindt deze handelwijze ontoelaatbaar en is van oordeel dat dat in de vergoeding tot uitdrukking moet komen. De billijke vergoeding moet een punitief en afschrikwekkend karakter hebben, aldus het Hof. De lengte van het dienstverband weegt het Hof niet mee. Ook de stelling van werkneemster dat zij haar baan tot aan haar pensioen zou hebben kunnen voortzetten, laat het Hof buiten beschouwing.

Hoge Raad

De Hoge Raad verwijst eerst naar de wetgeschiedenis. Daaruit blijkt dat de hoogte van de billijke vergoeding verband dient te hebben met het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer. Dat betekent echter niet dat de eventuele gevolgen van het ontslag geen rol hoeven te spelen omdat deze reeds bij de transitievergoeding voldoende tot uitdrukking zouden zijn gekomen. De Hoge Raad is van oordeel dat het goed mogelijk is dat deze gevolgen nog niet volledig zijn gecompenseerd door de transitievergoeding. De Hoge Raad is daarom van oordeel dat de gevolgen van het ontslag moeten worden betrokken bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding. Elementen die hierbij een rol kunnen spelen zijn: loon, de duur van het dienstverband, hoelabng zou het dienstverband in de toekomst hebben voortgeduurd, of werkneemster al een andere baan gevonden heeft, etc.

Kortom: alle omstandigheden van het geval dienen bij de berekening van de billijke vergoeding te worden betrokken. De Hoge Raad vindt niet dat de wetgever aan de billijke vergoeding een punitief karakter heeft toegekend. In plaats daarvan is belangrijk om te bepalen wat billijk is voor een werknemer.

Conclusie

Voor werkgevers is het van groot belang om bij ontslag van werknemers op juiste wijze de wet in acht te nemen. Indien dat niet gebeurt, kan dat grote financiële consequenties hebben. De rechter zal in de toekomst per individueel geval gaan beoordelen wat de gevolgen van het ontslag zijn  voor de werknemer. Hoe rechters de schade precies zullen berekenen, is op dit moment nog onduidelijk. Valt hier bijvoorbeeld ook materiele schade onder? Werkgevers doen er in ieder geval verstandig aan om bij een eventueel ontslag van een werknemer zich vooraf goed te laten informeren over de financiële consequenties hiervan waaronder het risico op de uitbetaling van een billijke vergoeding aan de werknemer.

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

Juli 2017.

Meer informatie? Neem contact met ons op!