12mei, 18
VANDIJK advocaten - Het is bijna 1 juli 2018: heeft u uw basiscontract al klaar? (mr. A.C. Charlotte ten Hoor) 1

Arbeidsomstandighedenwet

Werkgevers zijn gebaat bij gezonde en fitte werknemers. In dat kader is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Zowel werkgevers, werknemers als bedrijfsartsen hebben baat bij duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn onder meer opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet.

Wijziging Arbowet

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd. Deze wijziging heeft diverse gevolgen voor zowel werkgevers, werknemers als voor Arbo professionals. Werkgever hebben een overgangsperiode van een jaar gekregen om één en ander gereed te maken. Per 1 juli 2018 is het zover: werkgevers en bedrijfsartsen moeten voldoen aan de nieuwe regelgeving. Bent u er al klaar voor?

Het basiscontract

Een belangrijke wijziging is de introductie van het basiscontract. Een basiscontract is een verplichte overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners (arbo-artsen). In dit contract zijn de rechten en verplichtingen voor zowel de werkgever, de werknemer als de bedrijfsarts geregeld. De overheid heeft het basiscontract geïntroduceerd om daarmee misverstanden te voorkomen. Voor een goede begeleiding van een zieke werknemer is het immers van belang goed te weten wat de rechten en de plichten van de betreffende werknemer is. Tegelijkertijd is het van groot belang dat een werkgever en de bedrijfsarts goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Per 1 juli 2018 dienen de contracten die werkgevers hebben met arbodienstverleners te voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet. Het basiscontract moet per 1 juli 2018 op orde zijn.

Wat moet er in het basiscontract staan?

Het basiscontract moet specifiek ingaan op de wijze van uitvoering van onderstaande punten:

  • Toegang tot de bedrijfsarts;
  • Advisering door de bedrijfsarts over preventieve maatregelen voor het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid;
  • De bedrijfsarts moet tot alle werkplekken toegang hebben;
  • Werknemers hebben recht op een second opinion;
  • Klachtenregeling in geval van klachten over de bedrijfsarts;
  • Samenwerking tussen de bedrijfsarts, de preventiemedewerker, het medezeggenschapsorgaan en de werknemers;
  • Procedure voor het melden van beroepsziekten door de bedrijfsarts.

Wat is er gewijzigd?

Hieronder treft u een aantal aspecten aan die gewijzigd zijn

Open spreekuur – preventie

De Arbowet wenst de werknemer een betere toegang te geven tot de bedrijfsarts. De wet introduceert dan ook een “open spreekuur”. Dat betekent dat werknemers reeds voordat zij ziek zijn het recht krijgen een bedrijfsarts te bezoeken.

Second opinion bij de bedrijfsarts

Een werknemer mag een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen. De kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever.

Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk of een second opinion en de aanvraag van een deskundigenoordeel van het UWV elkaar aanvullen of juist bijten.

Handhaving

Het is belangrijk dat de Arbowet wordt nageleefd. Hierbij is het belangrijk dat er binnen uw organisatie een correct basiscontract aanwezig is. Indien dat ontbreekt kan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hier gevolgen aan verbinden zoals het opleggen van een bestuurlijke boete.

Wilt u graag weten waaraan een basiscontract exact aan dient te voldoen of heeft u hulp nodig bij de opstelling van een basiscontract? Neem dan contact op met mr. A.C.C. (Charlotte) ten Hoor.

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

April 2018.

Meer informatie? Neem contact met ons op!