1jun, 17
donut

Donuts, u kent ze vast wel. Lekker bij de koffie of de brunch. Ze bestaan in diverse kleuren en met diverse vullingen. Een nieuwe soort proeven, klinkt aantrekkelijk. Zo dacht een medewerkster van supermarktketen Deen er ook over. Het gevolg was echter niet zo aantrekkelijk: ontslag.

Casus

In maart 2017 heeft de Rechtbank te Noord-Holland zich gebogen over onderstaande casus.

Wekneemster is ruim 17 jaar werkzaam bij supermarktketen Deen als verkoop/kassamedewerker. Bij Deen geldt een huishoudelijk reglement. In dit huishoudelijk reglement zijn onder meer onderstaande bepalingen opgenomen:

Hoofdstuk 9: Eten, drinken en genotsmiddelen

Het is niet toegestaan om in de winkel, het magazijn of op de toiletten te roken, te drinken, of te snoepen/te eten. Het is dus nadrukkelijk ook niet toegestaan om van de proeverijen in de winkel te eten. (…)

Hoofdstuk 14: Diefstal door de werknemer:

Wij gaan ervan uit dat iedereen in ons bedrijf eerlijk is. Toch blijkt uit onderzoek dat een belangrijk deel van de winkeldiefstallen wordt gepleegd door eigen medewerkers. Om diefstal c.q. fraude door eigen medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen, dient iedereen oplettend te zijn op het gedrag van collega’s. Je spreekt in voorkomende gevallen je collega aan op gedrag dat afwijkt van de in dit reglement opgestelde regels.

Onder diefstal verstaan we onder meer:

  • Het wegnemen van eigendommen van DEEN, klanten en collega’s;
  • Geld wegnemen uit de kassa of kluis;
  • Afprijzen te eigen bate en (laten) aankopen; (…)

Artikelen die niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen van DEEN of artikelen die ongeschikt zijn door breuk of bederf en daardoor niet meer geschikt zijn voor verkoop, blijven eigendom van DEEN. Het is niet toegestaan om deze artikelen toe te eigenen, ook al liggen deze artikelen in de daarvoor bestemde container of afvalbak. Het toe eigenen van deze goederen valt ook onder diefstal/vervreemding van bedrijfseigendommen.

Bij diefstal door de werknemer volgt onherroepelijk ontslag op staande voet.

Kortom: Bij Deen geldt een streng verbod op het zich toe eigenen van artikelen uit de winkel.

In februari 2015, in juli 2016, en in december 2016 heeft werkneemster diverse waarschuwingen gehad. Op 17 januari 2017 heeft werknemer een hap genomen uit een donut, die eigendom was van Deen. De medewerkster wilde graag de nieuwe vulling proeven. Bekend was dat de donut aan het einde van de dag zou worden weggegooid in verband met de houdbaarheid.

Deen heeft werkneemster naar aanleiding van de hap uit de donut op staande voet ontslagen.

Beoordeling kantonrechter

Volgens de kantonrechter kan het gevolg van een dergelijk “gering” delict, ook wel “bagatel-delict” genoemd, ontslag op staande voet zijn. De kantonrechter is het met Deen eens, dat zij belang heeft bij een strikte handhaving van de huisregels. Toch laat de kantonrechter het ontslag op staande voet niet in stand. Waarom? De kantonrechter vindt dat de persoonlijke en financiële gevolgen van een ontslag op staande voet erg groot zijn voor werkneemster. Het betreft namelijk een alleenstaande moeder. Tevens betrekt de kantonrechter haar lange dienstverband bij zijn belangenafweging. Ook geeft de kantonrechter aan dat werkneemster niet in het geheim maar in het bijzijn van collega’s een hap uit de donut heeft genomen.

Een opvallende overweging van de kantonrechter is de overweging betreffende de vergoeding. De kantonrechter geeft aan dat als het ontslag op staande voet wel in stand blijft dat betekent dat de werkneemster aan Deen een vergoeding moet betalen. Dat financiële risico vindt de kantonrechter veel te groot voor de werkneemster.

Kortom: het ontslag op staande voet is van de baan.

Gaat de werkneemster vrijuit?

Deen is slim geweest en heeft tevens aan de kantonrechter gevraagd om – mocht het ontslag op staande voet geen standhouden – de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden. En dat verzoek slaagt!

De kantonrechter oordeelt dat de werkneemster ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Op basis hiervan ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst.

Ontvangt de werkneemster een vergoeding?

Hoofdregel is dat bij ernstige verwijtbaarheid geen recht bestaat op de transitievergoeding. In dit geval maakt de kantonrechter gebruik van een uitzondering die de wet biedt. Deen moet 50% van de transitievergoeding aan de werkneemster betalen. Naar het oordeel van de kantonrechter gaat het namelijk om een grove, maar eenmalige fout die in de privésfeer ernstige consequenties kan hebben.

Zorg voor een juist huisreglement!

Deen had een duidelijk huisreglement. Hoewel een ontslag op staande voet het niet redde, slaagde het ontbindingsverzoek. Niet in de minste plaats vanwege de tijdige en juiste stappen in de procedure en vanwege het bestaan van een duidelijk huisreglement. Zorg dat u een juist huisreglement / bedrijfsreglement heeft en de juiste stappen in de procedure zet!

Wilt u graag meer weten over de procedure bij een ontslag op staande voet of de vereisten van een bedrijfsreglement? Neem dan contact op met mr. A.C. Charlotte ten Hoor.

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

Mei 2017

Meer informatie? Neem contact met ons op!