20sep, 17
VANDIJK advocaten - Glas wijn voor psychiatrisch patiënte: geen verwijtbaar handelen behandelaar (mr. J.A. Jacintha Devilee)

In een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag ging het om de vraag of een behandelaar van een zorginstelling – welke is gericht op zorg voor patiënten met complexe psychiatrische problemenverwijtbaar heeft gehandeld door een van haar patiënten toe te staan om tijdens een wandeling een glas wijn te laten nuttigen in een nabijgelegen horecagelegenheid.

Feiten

In het kader van de behandeling van een patiënte, is deze patiënte naar buiten geweest voor een wandeling met een behandelaar. Tijdens de wandeling is het door de behandelaar aan patiënte toegestaan om een glas wijn te nuttigen. Vervolgens heeft wederom een wandeling plaatsgevonden waaraan patiënte heeft deelgenomen. Halverwege deze wandeling heeft patiënte de groep verlaten en is zij daarna thuis  – stevig onder invloed – aangetroffen door een familielid. Dit familielid heeft hieromtrent een klacht ingediend bij de zorginstelling waar cliënte verbleef.

Gerechtelijke procedure

De vraag waar het hof Den Haag zich vervolgens over buigt, is de vraag of de behandelaar bewust in strijd met de geldende regels en afspraken heeft gehandeld door toe te staan dat de patiënte alcohol werd gegund, dit vervolgens niet heeft besproken in het multidisciplinair behandelteam en dit nadien ook niet door haar is opgenomen in een rapportage.

Oordeel hof

Volgens het hof komt uit de regels waarop de zorginstelling zich beroept, niet naar voren dat alcoholgebruik niet is toegestaan. Het enkele feit dat voornoemde patiënte in  haar privésfeer bekend was met behoorlijk alcoholgebruik, hierdoor haar medicatie niet of onregelmatig inneemt en een ontslagwens zou hebben bij eventuele onthoudingsverschijnselen, brengt niet met zich mee dat het nuttigen van één glas alcohol in een gecontroleerde setting ontoelaatbaar zou zijn. Bovendien werden de behandelaars op de afdeling van patiënte gestimuleerd om out of the box te denken, waardoor – volgens het hof – genomen beslissingen nu eenmaal achteraf onjuist of minder gelukkig kunnen zijn. Het hof komt dan ook tot de conclusie dat de behandelaar onder de gegeven omstandigheden niet verwijtbaar heeft gehandeld.

Het hof overweegt nog wel dat het consumeren van alcohol door patiënte nadien had moeten worden opgenomen in het verslag of dat dit op een andere manier had moeten worden gedeeld met het desbetreffende behandelteam. In dit opzicht heeft de behandelaar wel verwijtbaar gehandeld. Evenwel komt het hof tot het oordeel dat het verwijtbaar handelen binnen deze context niet van voldoende gewicht is om te oordelen dat er daadwerkelijk sprake is van verwijtbaar handelen.

VANDIJK advocaten - Jacintha Devilee

mr. J.A. Jacintha Devilee

Meer informatie? Neem contact met ons op!