27sep, 16
VANDIJK advocaten - Formele uitleg begrip "passende functie" en positief resultaat assessment wegen zwaarder dan twijfel aan geschiktheid (mr. Monique S. van Dijk) 2

De CRvB heeft op 26 mei 2016 uitspraak gedaan in het kader van reorganisatieontslag, waarbij de Raad zich heeft gebogen over de vraag of het bestuur zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat zij bevoegd was een ambtenaar eervol te ontslaan omdat zij deze ambtenaar niet kon herplaatsen in een passende functie.

Appellant was aangewezen als herplaatsingskandidaat. Onderzocht is of hij kon worden geplaatst op een andere – in schaal hogere – functie door middel van een objectief onderzoek, namelijk een assessment. Bij een positieve uitslag van het assessment zou appellant op de functie geplaatst worden. De uitslag van het assessment was positief. Desondanks is appellant afgewezen, omdat de ontvangende dienst twijfelde aan de geschiktheid van appellant.

Het CRvB oordeelde op grond van artikel 49g ARAR dat er sprake is van een passende functie indien de herplaatsingskandidaat, naar het oordeel van de minister, beschikt over de kennis en kunde die noodzakelijk worden geacht om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen, dan wel indien de herplaatsingskandidaat, naar het oordeel van de minister, binnen redelijke termijn om-, her- of bijgeschoold kan worden en deze functie hem in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten, redelijkerwijs kan worden opgedragen. Uit het assessment is gebleken dat de herplaatsingskandidaat in voldoende mate geschikt was voor functie, zodat de eventuele twijfel van de ontvangende instantie niet ten nadele van appellant had mogen strekken, aldus het CRvB. Een beperkte uitleg van het begrip ‘passende functie’ is (ook) niet toegestaan. Het bestuur had appellant niet mogen afwijzen op grond van het enkele feit dat de functie niet passend zou zijn omdat de functie een schaal hoger is gewaardeerd dan de functie die appellant voorheen bekleedde.

Meer informatie? Neem contact met ons op!