8apr, 18
VANDIJK advocaten - Vrije advocaatkeuze rechtbijstandverzekering OOK bij bemiddeling én buitengerechtelijke onderhandelingen (Justian Bohr)

Wat is eigenrisicodragerschap?

U kunt er als ondernemer voor kiezen om eigenrisicodrager te zijn voor de werknemersverzekeringen betreffende arbeidsongeschiktheid. Onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen zijn sowieso eigenrisicodrager voor de werknemersverzekeringen. Als urisicodrager bent, betekent dit kort gezegd dat u het publieke stelsel verlaat. U betaalt dan geen premie meer aan de Belastingdienst maar bent in dat geval via een particuliere maatschappij verzekerd.

Normaal gesproken betaalt u als ondernemer premies werknemersverzekeringen en het UWV betaalt vervolgens aan ex-werknemers de uitkeringen in geval van ziekte. Indien u eigenrisicodrager bent dan betaalt u zelf de uitkeringen. Indien u eigenrisicodrager bent voor de WGA (Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) dient u voor een periode van maximaal 10 jaar zelf de uitkeringen van uw (ex-) werknemers te betalen. Overigens bent u tijdens deze periode ook verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Betreffende de WW-uitkering geldt dat (semi)overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen eigenrisicodrager zijn voor de WW. Dat betekent dat deze bedrijven zelf de WW-uitkering van hun ex-werknemers betalen.

Eigenrisicodragerschap en einde arbeidsverhouding

Indien een organisatie eigenrisicodrager is en afscheid wenst te nemen van één van haar werknemers of ambtenaren is het van belang dit onderdeel mee te nemen in de onderhandelingen. In veel gevallen wordt met de betreffende werknemer of ambtenaar overeengekomen dat er na het einde van het dienstverband geen aanspraak zal worden gemaakt op een WW-uitkering of een bovenwettelijke uitkering. Maar wat zijn de gevolgen als een werknemer of (semi)ambtenaar vervolgens toch een WW-uitkering aanvraagt? De Rechtbank te Rotterdam boog zich hier op 22 december 2017 over en publiceerde de uitspraak op 21 maart 2018.

Casus

Werknemer was per 1 augustus 2000 in dienst van het Albeda College in de functie van docent. Op 14 november 2014 heeft de school aan de docent aangegeven dat zij de arbeidsovereenkomst wenste te beëindigen vanwege een dringende reden. Vervolgens heeft het Albeda College aan de werknemer een voorstel gedaan in het kader van de beëindiging met wederzijds goedvinden. Hierbij heeft het Albeda College voorgesteld een extra pensioenstorting te doen van € 10.270,- en heeft aangegeven gedurende drie jaren een jaarlijkse pensioenaanvulling te betalen van € 4.000,-. Tevens dient de werknemer afstand te doen van zijn aanspraak op een WW-uitkering en bovenwettelijke WW-uitkering.

Werknemer accepteert het voorstel niet. Vervolgens dient het Albeda College een verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hierna hebben partijen een minnelijke regeling getroffen waarbij werd overeengekomen dat werknemer afstand zou doen van zijn WW-uitkering en bovenwettelijke WW-uitkering.

Ondanks de afspraak om geen WW-uitkering aan te vragen, vraagt werknemer toch een WW-uitkering aan bij het UWV. Het UWV kent de uitkering toe. Het Albeda College gaat in bezwaar maar het UWV wijst dit bezwaar af. Het Albeda College stapt naar de kantonrechter.

Oordeel kantonrechter, Rechtbank Rotterdam

De kantonrechter is van mening dat de docent voldoende op de hoogte diende te zijn dat onderdeel van de deal was dat hij geen uitkering zou aanvragen. Temeer daar de docent naar het oordeel van de kantonrechter voldoende gecompenseerd werd. Nu hij in strijd met deze afspraak toch een WW-uitkering heeft aangevraagd, is hij de vaststellingsovereenkomst niet nagekomen. De kantonrechter veroordeelt de werknemer dan ook om binnen vijf dagen na de uitspraak het UWV te berichten dat zijn WW-uitkering per de kortst mogelijke datum dient te worden beëindigd onder verbeurte van een dwangsom. Ook dient de docent alle bedragen die hij ter zake de WW-uitkering heeft ontvangen terug te betalen aan de school, vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten.

Maak duidelijke afspraken!

Indien in een vaststellingsovereenkomst afspraken worden gemaakt dienen partijen deze afspraken na te komen. Het is dan ook terecht dat de kantonrechter te Rotterdam de docent op zijn vingers tikt. Zorg echter wel dat u als onderwijsinstelling of (semi)overheidsorganisatie ook de gevolgen in de vaststellingsovereenkomst beschrijft indien een werknemer of ambtenaar in strijd met de afspraken toch een WW-uitkering aanvraagt. Doet u dat niet dan loopt u het risico dat u én een afkoopsom betaalt én u de WW-uitkering alsnog van het UWV op uw bordje krijgt ter betaling. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met mr. A.C. (Charlotte) ten Hoor.

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

Februari 2018.

Meer informatie? Neem contact met ons op!