7mrt, 19
VANDIJK advocaten - Vergoeding van affectieschade, sinds 1 januari 2019 is het mogelijk! (mr. Monique S. van Dijk)

Sinds 1 januari 2019 kunnen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren als gevolg van de gebeurtenis. Deze vorm van smartengeld heet affectieschade, welke immateriële schade is. De Eerste Kamer heeft op 10 april 2018 daartoe een wetsvoorstel aangenomen.

Een vergoeding voor affectieschade was tot dusverre in het huidige Nederlandse recht niet mogelijk. Bij de totstandkoming van het huidige Burgerlijk Wetboek is er bewust voor gekozen geen vergoeding mogelijk te maken. Het belangrijkste argument was dat het zou leiden tot commercialisering van verdriet. De wetgever is daar dus op terug gekomen. De wet heeft geen terugwerkende kracht. Deze regeling geldt dus niet voor gevallen die zich voordeden vóór 1 januari 2019, ook al ondervindt de familie van het slachtoffer hier nu nog schade van.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is het leed en de pijn die een iemand ervaart wanneer een dierbare overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt. Zo’n ingrijpende gebeurtenis kan het leven van een nabestaande of naaste overhoop halen. Een vergoeding voor de emotionele schade geeft nabestaanden en naasten erkenning van hun verdriet. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet het letsel zeer ernstig en beperkend zijn. Denk bijvoorbeeld aan een dubbele dwarslaesie of blindheid aan beide ogen. De rechter zal per zaak beoordelen of het letsel ernstig en blijvend genoeg is voor een vergoeding.

Wie komen er voor affectieschade in aanmerking?

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend lichamelijk of psychisch letsel komen in aanmerking voor een vergoeding. Affectieschade wordt alleen vergoed bij gebeurtenissen die door een ander zijn veroorzaakt, zoals misdrijven, verkeersongevallen of een medische fout. Niet alle naasten hebben recht op een vergoeding van affectieschade. Deze regeling geldt in beginsel alleen voor de directe kring van dierbaren, zoals de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de relatie die de nabestaande of naaste heeft tot het slachtoffer. Als er sprake is van een misdrijf is het bedrag hoger. Er wordt gebruik gemaakt van een regeling met vaste bedragen tussen de 12.500 en 20.000 euro.

Februari 2019

msvandijk@vandijkadvocaten.nl

Meer informatie? Neem contact met ons op!