17apr, 18
VANDIJK advocaten - Vrije advocaatkeuze rechtbijstandverzekering OOK bij bemiddeling én buitengerechtelijke onderhandelingen (Justian Bohr)

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal ervoor zorgen dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Voor ambtenaren geldt straks dus, net als voor werknemers in het bedrijfsleven, het private arbeidsrecht. De wet zal in januari 2020 in werking treden.

Het doel dat ten grondslag wordt gelegd aan het wetsvoorstel is een voornamelijk politieke keuze, namelijk het zo veel mogelijk gelijktrekken van de rechtspositie van werknemers en ambtenaren.

Wat verandert in de nieuwe wet?  

Voor ambtenaren zal het private arbeidsrecht gaan gelden, wat betekent dat het private ontslagrecht ook van toepassing zal zijn. Dit houdt in dat er bij onenigheid niet langer in bezwaar wordt gegaan bij de eigen werkgever en beroep ingesteld dient te worden bij de bestuursrechter. Bij onenigheid komt de zaak ‘gewoon’ bij de kantonrechter terecht. Voor ontslag moeten het UWV of de kantonrechter toestemming geven. De procedure bij het ontslag verandert dus. Daarnaast zal de aanstelling voor ambtenaren verdwijnen. Ambtenaren krijgen, net als werknemers in het bedrijfsleven, een tweezijdig arbeidscontract.

Speciale status ambtenaar blijft!

De ambtelijke status van de ambtenaar blijft, zolang de ambtenaar in dienst blijft van een overheidswerkgever. De speciale regelingen voor de ambtenaren zullen dan ook blijven bestaan. Deze regels komen te staan in een nieuwe Ambtenarenwet met daarin regels voor ambtenaren, bijvoorbeeld over de geheimhoudingsplicht, verbod om giften aan te nemen en de plicht andere functies te melden. Daarnaast veranderen de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren niet door de nieuwe wet. Afspraken over bijvoorbeeld vakantiedagen, salaris etc. blijven in de arbeidsovereenkomst zoals ze nu zijn.

Voor wie geldt de nieuwe wet?

De nieuwe wet geldt voor de meeste ambtenaren die werken bij een overheidswerkgever. Overheidswerkgevers zijn onder andere de staat, gemeentes en provincies. De nieuwe wet geldt echter niet voor alle ambtenaren,  er zijn enkele uitzonderingen gemaakt (de uitgezonderde categorieën). Ambtenaren die hun oude positie houden, en dus niet te maken krijgen met het arbeidsrecht, zijn onder andere medewerkers van de politie en defensie, politieke ambtsdragers en rechters en officieren van justitie.

Een driedeling in het nieuwe ambtenarenrecht.

Het wetsvoorstel zal tot de volgende driedeling leiden: werknemers met een arbeidsovereenkomst; ambtenaren met een arbeidsovereenkomst bij een overheidswerkgever, en; de uitgezonderde categorieën.

Conclusie

Het intreden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is al een paar keer uitgesteld. Van origine was het de bedoeling dat deze al in 2015 in werking zou treden. Dat werd toen 2017 en het is nu 1 januari 2020.

Ik hou u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

April 2018

msvandijk@vandijkadvocaten.nl

Meer informatie? Neem contact met ons op!