21mrt, 18
VANDIJK advocaten - Vrije advocaatkeuze rechtbijstandverzekering OOK bij bemiddeling én buitengerechtelijke onderhandelingen (Justian Bohr)

Mei 2018 komt steeds dichterbij en steeds meer bedrijven willen informatie over de AVG/GDPR of te wel de Privacywet. In de eerdere artikelen heb ik het gehad over het doel, de achtergrond, de definitie van persoonsgegevens en het gebruik. Maar ook de expliciete toestemming die nodig is voor het verwerken van persoonsgegevens en de andere gronden op basis waarvan u persoonsgegevens mag gebruiken. Dit artikel gaat over de bijzondere persoonsgegevens.

De AVG onderscheidt drie soorten persoonsgegevens: Algemene, bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens.

Algemene persoonsgegevens: Dat zijn gegevens die, al dan niet door de gebruiker of zelfs met enige moeite herleid kunnen worden tot een levend, natuurlijk persoon. Denk hierbij aan de gangbare NAW-gegevens, foto’s, telefoonnummer, mailadressen, audio- of video opnames of kentekens. U kunt die wellicht niet herleiden maar via de RDW kan het wel.
U mag algemene persoonsgegevens opslaan als u de verwerking van deze gegevens kunt baseren op minimaal een van de zes grondslagen genoemd in blog 3 en 4 (toestemming, overeenkomst, wettelijke plicht, vitaal belang, algemeen belang, gerechtvaardigd (eigen) belang).
Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is verboden tenzij u
– zich kunt beroepen op een specifieke wettelijke uitzondering waarin is bepaald dat het wel mag
– zich kunt beroepen of één van de zes grondslagen die gelden voor gewone gegevensverwerking.

Bijzondere persoonsgegevens mag u ook niet opslaan, tenzij er een duidelijke wettelijke grondslag voor is. Denk hierbij aan de volgende gegevens:
-etnische afkomst, politieke opvattingen of voorkeur, religieuze opvatting of overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie, gegevens  over gezondheid en gegevens over seksuele geaardheid. Maar ook strafrechtelijke gegevens en veroordelingen of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen. Verder salarisgegevens, paspoort kopieën waar op pasfoto’s zichtbaar zijn  (zonder voorlegger gekopieerd) en  BSN-nummers.

De AVG kent wel uitzonderingen op het verbod. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens mag wel wanneer :

  1. Er sprake is van toestemming. Let op: voor die toestemming gelden, zoals genoemd in blog 3, wel expliciete eisen (toestemming in vrijheid gegeven, begrijpelijke taal e.d). De relatie werkgever-werknemer is onvoldoende basis.
  2. Bij een overeenkomst; bijvoorbeeld wanneer een organisatie als een kerkgenootschap, COC of vakbond die op politiek/levensbeschouwelijk/godsdienstig/vakbondsgebied werkzaam is die de gegevens gebruikt voor normale activiteiten met voldoende bescherming.
  3. De persoon in kwestie de gegevens eerder zelf openbaar heeft gemaakt.
  4. Verwerking noodzakelijk is voor vorderingen in rechte.
  5. Wettelijke plicht (bijvoorbeeld op basis van belastingrecht, arbeids- of sociaal zekerheidsrecht, arbeidsgeschiktheid, gezondheidszorg).
  6. Vitaal belang; geldt alleen als de persoon in kwestie zelf niet in staat is toestemming te geven.
  7. Algemeen belang; bijvoorbeeld volksgezondheid, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
  8. Gerechtvaardigd (eigen) belang).

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Er gelden aparte regels voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die te maken hebben met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen. Hieronder vallen zowel veroordelingen als mogelijk gegronde verdenkingen. Dit wil zeggen dat er concrete aanwijzingen zijn dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. Voorbeeld hiervan is een zwarte lijst van frauderende klanten bij financiële instellingen.

Strafrechtelijke persoonsgegevens mogen worden verwerkt als er op verzoek van de betrokkene een besluit over hem of haar moet worden genomen. Bijvoorbeeld bij het wel of niet aannemen als werknemer.  Let op: de vermelding wel of geen VOG (verklaring omtrent gedrag) kan beschouwd worden als een strafrechtelijk persoonsgegeven omdat wanneer  daar ‘nee’ staat ingevuld er blijkbaar iets aan de hand is…
Met ‘veiligheidsmaatregelen’ worden persoonsgegevens bedoeld die te maken hebben met een door de rechter opgelegd verbod voor onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
Nieuw ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is dat de strafrechtelijke gegevens geen bijzondere categorie persoonsgegevens meer zijn.  U moet dus aan speciale regels voldoen wanneer u strafrechtelijke persoonsgegevens wilt verwerken.

mr. Ynke M.M. Ooykaas

Meer informatie? Neem contact met ons op!