9mei, 16
VANDIJK advocaten - Vaststellingsovereenkomst sluiten? Laat u juridisch adviseren!

Bestuursrechtelijke geldschulden worden geregeld in titel 4.4 van de Awb. In deze titel zijn regels neergelegd voor onder meer de vaststelling en de verplichting tot betaling, over de gevolgen van het niet voldoen aan die verplichting, over de betaling van bestuursrechtelijke geldschulden en de eventuele invordering daarvan.

In het wetsvoorstel wordt beoogd de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling te uniformeren. Aanleiding vormt het evaluatierapport van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling. Dit rapport is in opdracht van het WOD van het ministerie van Veiligheid en Justitie opgesteld door een team van onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht.

In het rapport wordt de vraag gesteld of de invoering van titel 4.4 heeft geleid tot het gewenste resultaat. De onderzoekers concludeerden dat de bescherming van burgers is verbeterd en dat de scheiding tussen het beroep bij bestuursrechter en het verzet bij de burgerlijke rechter is opgeheven. Het streven naar uniformiteit is ten dele gelukt. Dit komt omdat invordering op gebied van civiel-, bestuurs- en fiscaalrecht nog steeds naast elkaar bestaan en omdat er nog steeds afwijkingen zijn te vinden in bijzondere wetgeving. Hierdoor wordt eenvoudige toepassing van de bestuursrechtelijke schuldenregeling belemmerd.

Om de eenvoud en uniformiteit te bereiken wordt middels het wetsvoorstel aanpassingen gedaan in de regeling om knelpunten op te lossen.

Een kort overzicht van de voorgenomen aanpassingen:

-Artikel 4:96 Awb wordt aangepast. Voorschotten kunnen ook worden opgeschort door het bestuursorgaan. De bevoegdheid hiertoe is wel begrensd.
-Artikel 5:35 Awb wordt aangepast, ter verduidelijking. De bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom verjaart namelijk door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd.
-Artikel 5:37 Awb dit artikel voorziet in de mogelijkheid om de verjaringstermijn op te schorten in drie gevallen.

Heeft u vragen over deze regeling? Dan kunt u contact opnemen met VANDIJK advocaten, Prinsenland.

Meer informatie? Neem contact met ons op!