13mei, 16
VANDIJK advocaten - Een mooie carrièrestap alleen betekent niet dat een geldend concurrentiebeding niet meer zou moeten gelden 1

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. In dit aanbod zitten de essentiële onderdelen die maken dat er een overeenkomst tot stand komt wanneer dit aanbod wordt aanvaard door de wederpartij. De essentiële onderdelen van een overeenkomst zijn vaak onderwerp van geschil. Zo ook in de volgende uitspraak:
Het gaat hierbij om een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) en een aanbieder van opleidingen (Amnes). Amnes is de procedure in 2013 gestart omdat ROC weigert uitvoering te geven aan de in 2011 tussen hen overeengekomen samenwerking. Amnes stelt dat ROC toerekenbaar tekortschiet in de nakoming. Amnes vordert in de procedure schadevergoeding voor gemaakte kosten omdat zij er op mocht vertrouwen dat er een overeenkomst stand zou komen. Verder vordert zij een verklaring voor recht dat dat ROC wanprestatie heeft gepleegd (dan wel onrechtmatig/in strijd met redelijkheid en billijkheid heeft gehandeld dan wel ongerechtvaardigd is verrijkt) en veroordeling van ROC tot betaling van schadevergoeding.

ROC bestrijdt de vorderingen van Amnes met verschillende grieven. Volgens ROC is tussen partijen op een aantal wezenlijke onderdelen geen overeenstemming bereikt, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen. ROC verwijst in dit verband onder meer naar een aantal arresten waaruit zij afleidt dat slechts als over alle essentiële onderdelen overeenstemming bestaat, sprake kan zijn van een partijen bindende overeenkomst. Als onderdelen waarover volgens haar geen overeenstemming was bereikt, noemt zij de IE-rechten, de kostenverdeling en de btw-kwestie, de kwaliteit van de assessoren en de taal- en rekentoetsen.

Het Hof komt in deze zaak tot dezelfde conclusie als de rechtbank, namelijk dat partijen op de essentiële punten overeenstemming hebben bereikt waardoor tussen hen de door Amnes gestelde overeenkomst tot stand is gekomen, zodat de daartegen gerichte grieven van ROC worden verworpen.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 januari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:39.

Twijfelt u over de vraag of er tussen u en uw wederpartij een overeenkomst tot stand is gekomen? Of komt de wederpartij de overeenkomst niet na? Neem dan contact op met VANDIJK advocaten, Rotterdam (Prinsenland).

Meer informatie? Neem contact met ons op!