13okt, 17
VANDIJK advocaten - Geen kennelijk onredelijk ontslag nu werknemer door inspanningen werkgever na ontslag elders in dienst kon treden (mr. A.C. Charlotte ten Hoor)

Heeft u een werknemer in dienst bij uw bedrijf die ook werkzaamheden verricht voor u als privé persoon? Wees u er dan van bewust dat u ook als privé persoon aansprakelijk kan zijn voor de schade die de werknemer lijdt. Denk hierbij aan werkzaamheden als een kinderoppas, schilder, schoonmaker etc.

Casus

In deze zaak van 29 augustus 2017 gaat het om een werknemer die een schadevergoeding vordert als gevolg van een bedrijfsongeval. De werknemer in kwestie heeft een arbeidsovereenkomst met een BV als personal assistant. De werknemer voert een lijst aan uiteenlopende werkzaamheden uit, waaronder huishoudelijke werkzaamheden, tuin- en zwembadonderhoud, taken bij derden en het verzorgen en begeleiden van de kinderen van de directeur van de BV in kwestie.

Tijdens het reinigen van de dakgoten is de werknemer vanaf vijf meter hoogte op de grond gevallen. Het gevolg hiervan is blijvend letsel in de vorm van onder meer een partiële dwarslaesie. De werknemer verzoekt om een verklaring voor recht dat de B.V. en de directeur persoonlijk aansprakelijk zijn voor zijn materiële en immateriële schade als gevolg van het ongeval, met hoofdelijke veroordeling tot betaling van een voorschot van €100.000,-.

Oordeel rechter

Hoewel de werknemer zijn werkzaamheden slechts voor circa 10% voor de BV verrichte en de overige werkzaamheden voor de directeur in privé, oordeelt de kantonrechter dat de BV de (formele) werkgever is. De BV is dan ook gehouden de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt te vergoeden. Het feit dat het reinigen van de dakgoten slechts eenmaal per jaar gebeurde doet hier niet aan af. In de arbeidsovereenkomst is immers bepaald dat de werkgever van zijn werknemer kan verlangen dat hij ook andere werkzaamheden verricht dan die welke tot de normale uitoefening van de functie behoren.

BV aansprakelijk

De BV is haar zorgplicht niet nagekomen. Aan de werknemer zijn geen (adequate) werkinstructies gegeven met betrekking tot het schoonmaken van de dakgoten. Daarnaast zijn geen hulpmiddelen ter beschikking gesteld om het valgevaar tijdens het schoonmaken van de dakgoten te voorkomen dan wel te beperken. Ook is er geen toezicht gehouden. Van bewust roekeloos handelen door de werknemer is niet gebleken.

Directeur ook aansprakelijk

Naast de BV houdt de kantonrechter de directeur in privé aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Ook tussen de directeur in privé en de werknemer is volgens de kantonrechter sprake van een arbeidsovereenkomst nu aan alle voorwaarden is voldaan. Dat het loon door de BV werd betaald doet hier niet aan af. De directeur is op dezelfde gronden als de BV in privé aansprakelijk: aan de zorgplicht is niet voldaan en er is geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid. De kantonrechter wijst het voorschot tot een bedrag van €75.000,- toe.

Uit deze uitspraak blijkt dat je jezelf als privé persoon niet zomaar kunt ‘verstoppen’ achter een rechtspersoon wanneer werknemers óók werkzaamheden verrichten voor u als privé persoon.

msvandijk@vandijkadvocaten.nl

Meer informatie? Neem contact met ons op!