21apr, 16
VANDIJK advocaten - Nalaten functioneringsgesprek kan 'duur' zijn

Per 1 juli 2015 zijn de vergoedingen die een werknemer kan ontvangen naar aanleiding van de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst gewijzigd. Indien een werknemer 24 maanden in dienst is geweest, heeft hij recht op de transitievergoeding. Herhaaldelijk vorderen werknemers echter ook een billijke vergoeding. De rechtspraak hierover is volop in ontwikkeling.

Een billijke vergoeding wordt uitsluitend aan een werknemer toegekend indien een werkgever jegens de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Wat onder “ernstig verwijtbaar handelen” dient te worden verstaan, is nog niet geheel duidelijk in juristenland. De wetsgeschiedenis noemt uitsluitend enkele extreme situaties.

Uit de uitspraak van de kantonrechter van 14 maart 2016 van de kantonrechter te Almelo (ECLI:NL:RBOVE:2016:883) blijkt dat het nalaten van het voeren van functioneringsgesprekken met de werknemer tot het oordeel kan leiden dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In deze zaak oordeelde de kantonrechter dat de werkgever door het nalaten van de functioneringsgesprekken aan de werknemer de kans had ontnomen om zich door middel van coaching, bijscholing etc. te verbeteren. Tevens heeft de werkgever door dit nalaten een sfeer kunnen laten ontstaan waarbij onvrede over het functioneren van werknemer bleef bestaan. Hierdoor heeft de werkgever aan de werknemer de kans ontnomen om in een vroeg stadium zijn functioneren bij te stellen. De kantonrechter was van oordeel dat sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever jegens de werknemer.

Uit de jurisprudentie na 1 juli 2015 volgt dat bovenstaande slechts één van de omstandigheden is die een kantonrechter kan meewegen bij het antwoord op de vraag of sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van een werkgever jegens een werknemer. De rechtspraak hierover is nog volop in ontwikkeling.

Ook de hoogte van de billijke vergoeding is regelmatig onderwerp van discussie. Uit diverse uitspraken lijkt een tendens te volgen dat de billijke vergoeding de afgelopen paar maanden hoger is geworden. Er lijkt een lijn te worden ontwikkeld in de rechtspraak waarbij kantonrechters voor het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding kijken naar de financiële gevolgen van het ontslag. Niet iedere kantonrechter hanteert echter dezelfde rekenformule. De kantonrechter te Almelo stelde de billijke vergoeding vast op € 80.000,-. Hierbij werd rekening gehouden met de financiële gevolgen van het ontslag voor de werknemer.

Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende de toekenning van de billijke vergoeding en de hoogte hiervan.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op!